Ana Sayfa Ekonomi G7 Karar Verdi, Yen’e Müdahale

G7 Karar Verdi, Yen’e Müdahale

Japonya Maliye Bakaný Yoshihiko Noda, Japonya Merkez Bankasý’nýn (BOJ) dün gece yarýsýndan itibaren yen satmaya baþladýðýný ve diðer G7 ülkeleri merkez bankalarýnýn da piyasalarý açýldýðýnda müdahalede bulunacaklarýný söyledi.

Sanayileþmiþ ülkelerin oluþturduðu G7 grubu, yendeki yükseliþin önüne geçmek ve Japonya’daki nükleer krize baðlý olarak panik yaþayan küresel piyasalarý yatýþtýrmak amacýyla ortak müdahale kararý aldýlar.

Japonya’nýn baþlattýðý müdahalenin ardýndan dün rekor düþük seviye olan 76.25’e kadar gerileyen dolar bugün 81.70 yene yükseldi. Kararýn ardýndan Tokyo Borsasý Nikkei Endeksi de yüzde 2.72 artýþ gösterdi. Merkez bankasýnýn 25 milyar dolarýn üzerinde alým yaptýðý belirtiliyor.

kaynak: ntvmsnbc