Ana Sayfa Görüşler Edarbi Tablets (Azilsartan Medoxomil) ABD’de HT’de Onaylandý

Edarbi Tablets (Azilsartan Medoxomil) ABD’de HT’de Onaylandý


Edarbi Tablets (azilsartan medoxomil), yetiþkinlerde yüksek kan basýncý (hipertansiyon) tedavisi için, Amerikan Gýda ve Ýlaç Kurumu (FDA) tarafýndan onaylandý. FDA, Edarbi’nin FDA tarafýndan daha önceden onaylanmýþ olan iki ilaca -Benicar (olmesartan) and Diovan (valsartan)- nazaran üstün etkisini açýkça gösteren klinik çalýþmalardan elde edilen bilginin incelenmesinden sonra onaylandýðýný bildirdi.

Edarbi tarafýndan önerilen doz, günlük 80mg olarak belirlenecek ve ilaç80mg ve 40mg’lýk dozlar þeklinde piyasaya sürülecek. Düþük dozaj, tuz oranýný düþürmek için yüksek dozda diyüretik alan kiþiler için piyasaya sürülecek. Kan basýncý, kalp kan pompaladýkça, damara baský yapan kanýn uyguladýðý güç anlamýna gelmektedir. Sürekli yüksek kan basýncý insan bedenine ciddi zararlar verebilir. FDA’ya göre, Amerika’da yetiþkin nüfusun yaklaþýk %30’u yüksek kan basýncýndan yakýnmaktadýr –toplamda 75 milyon kiþi. Bu kiþilerin kalp krizi, böbrek yetmezliði, kalp yetmezliði, felç geçirme ve erken ölüm riski önemli ölçüde yüksektir.

Dünya çapýnda yaklaþýk olarak bir milyar kiþinin hipertansiyonu olduðu tahmin edilmektedir. Uzmanlar bu sayýnýn önümüzdeki on beþ yýlda muhtemelen 1.5 milyara ulaþacaðýný söylemektedir.

Hamilelikte Edarbi kullanýlmamasýna yönelik bir uyarý bulunmaktadýr –gebeliðin iki ve üçüncü üç ayýnda, anne karnýnda geliþen bebekte sakatlýk ve ölüm riski bulunmaktadýr. Edarbi kullandýðý sýrada hamile kalan kadýn hastalar, ilacýn kullanýmýný hemen durdurmalý ve doktoruna danýþmalýdýr.

kaynak: medicalnews