Ana Sayfa Görüşler Eczacýlar Arasý Rekabette Hasta Memnuniyeti!

Eczacýlar Arasý Rekabette Hasta Memnuniyeti!

Eczacýlarýn aralarýndaki rekabet akýl almaz boyutlara ulaþtý. Eczane yamaklarý saðlýk ocaklarý önünden aldýklarý hastayý, ilaçlarýný verdikten sonra otomobille evine kadar býrakýyor.

Ýlaç tanýtýmý yapmak için defalarca hastaneden provizyon alýp hasta olarak doktorlarýn karþýsýna çýkan mümessilerden sonra eczacýlar da rekabette yeni boyutlarla ortaya çýkmaya baþladý. Düþen fiyatlarla birlikte kâr oranlarý da azalan eczacýlar artýk saðlýk ocaklarý önünden topladýklarý hastalarýn reçetelerini yapýp hastayý da ilaçlarýyla birlikte evlerine teslim ediyor. Üsküdar’da oturan Fadime Haným kontrol için oturduðu yere en yakýn saðlýk ocaðýna gittiðinde de buna benzer bir olayýn içinde buldu kendini. Muayene olduktan sonra eline raporunu alýp dýþarý çýktýðýnda 3 farklý eczanenin elemanlarýnýn ‘gelin bir çayýmýzý için o arada reçetenizi hazýrlayalým” teklifiyle karþýlaþtý. Ama birininki daha aðýr bastý: Eczane yamaðý kapýda servisiyle bekliyordu ve Fadime Haným’ý reçetesi yapýldýktan sonra evine kadar býrakmayý taahhüt etmiþti. Fadime Aksakal, “Daha önce saðlýk ocaðý çýkýþý gittiðim eczane reçetemi hazýrlayýp evime kadar yolluyordu. Ama þimdi iþi servis olayýna kadar ilerlettiler. Ben de doðal olarak iþime en çok yarayaný seçiyorum” dedi.

ÞÝKÂYET ETMEK BÝLE RÝSKLÝ
Böyle bir durumun eczacýlar arasýnda mümkün olmadýðýný savunan meslek odalarýnýn görüþlerine ise eczacýlar katýlmýyor. Daha önce birkaç kez baðlý bulunduðu bölgede saðlýk ocaðý önünden hasta alýp kendi eczanesine götürenleri Saðlýk Grup Baþkanlýðý ve meslek odalarýna þikayet ettiðini belirten Eczacý Aysun Kaymaz, “Þikayet ettiðimiz zaman eczacýya ihtar veriliyor ama ihtar çok da caydýrýcý deðil. Pek çok eczane bunu yapar hale geldi. Sýrf bu iþ için eleman bulunduruyorlar. Bu eczacýlarý þikayet etmek ise riskli çünkü bu sefer hastalarý örgütleyip þikayet sahibinin eczanesine hasta gelmesinin önüne geçiyorlar” dedi. Ýsmini vermek istemeyen Avrupa yakasýnda eczane sahibi bir eczacý ise, “Fiyatlarla kâr oranlarýnýn düþmesi, müþteri kapmak uðruna olmadýk þeyleri yapan eczacýlarý türetti. Mesleðe yakýþmayan etik dýþý yöntemler hýzla artýyor” dedi.

kaynak: Sabah gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin