Ana Sayfa Ekonomi Dýþ Açýk Ocak Ayýnda Beklenti Üzerinde Gerçekleþti!

Dýþ Açýk Ocak Ayýnda Beklenti Üzerinde Gerçekleþti!

Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý 7.4 milyar dolar olarak gerçekleþti. Piyasa beklentileri ise 4.5 milyar dolar seviyesindeydi.

Ocak ayýnda Türkiye 9.5 milyar dolarlýk ihracat, 16.9 milyar dolarlýk da ithalat gerçekleþtirdi

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2011 yýlý Ocak ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre Türkiye’nin ihracatýnýn yüzde 22,1, ithalatýnýn ise yüzde 44,3 oranýnda artýþ gösterdiðini bildirdi.

Dýþ ticaret açýðý ise söz konusu dönemde yüzde 89,4 artýþla 7 milyar 312 milyon dolara ulaþtý.

TÜÝK ve Gümrük Müsteþarlýðý iþbirliði ile oluþturulan 2011 yýlý Ocak ayýna iliþkin, geçici dýþ ticaret verileri açýklandý.

Buna göre, bu yýlýn Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 22,1 oranýnda artarak 9 milyar 561 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,3 artarak 16 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleþti.

Ayný dönemde dýþ ticaret açýðý yüzde 89,4 artýþla, 3 milyar 860 milyon dolardan 7 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2011 yýlý Ocak ayýnda, 2010 yýlý Ocak ayýna göre ihracat yüzde 22,1 artarken, ithalat yüzde 38,6 artýþ gösterdi.

2010 yýlý Ocak ayýnda yüzde 67 olan ihracatýn ithalatý karþýlama oraný 2011 yýlý Ocak ayýnda yüzde 56,7’ye geriledi.

Geçen yýl Ocak ayýnda 7 milyar 831 milyon dolarlýk ihracat, 11 milyar 691 milyon dolarlýk ithalat yapýlmýþtý. Söz konusu ayda ihracatýn ithalatý karþýlama oraný ise yüzde 67 olmuþtu.

kaynak: bigpara