Ana Sayfa Ekonomi Dünya Bankasý Not Artýþý Sinyali

Dünya Bankasý Not Artýþý Sinyali

Koç Üniversitesi ve Dünya Bankasý tarafýndan düzenlenen ‘Türkiye’de Eðitim’ konulu ortak konferansýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Dünya Bankasý Türkiye Temsilcisi Ulrich Zachau, “Kredi notu konusu mali disiplin ve bütçe açýðýndaki geliþmelere baðlý. Bana göre eðer bu verilerdeki iyi görünüm devam ederse 12 ila 18 ay arasýnda not artýrýmý olabilir” dedi.

Japonya’da yaþanan olaylarýn Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olacaðýna inanmadýðýný da belirten Zachau, “Japonya’nýn piyasalara likidite vermesinin Türkiye’ye az da olsa bir etkisi olur ama bu dünyadaki likidite bolluðuna ek bir etki olur. Türkiye zaten kýsa vadeli sermaye giriþine muhatap oluyor. Japonya’nýn piyasaya sürdüðü likiditenin sadece sýnýrlý bir ek etkisi olabilir” dedi.

Petrol fiyatlarýnýn Türkiye ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmasýný beklediklerini ifade eden Zachau, “Bizim tahminlerimize göre petrol fiyatlarýndaki her 10 dolarlýk artýþ uzun süreli devam ederse cari açýk üzerinde 0.4 veya 0.5 puanlýk artýþ yaratacak. Ayrýca GSYH üzerinde de 0.2 – 03 puanlýk düþüþe neden olacak” dedi.

Seçimlerle ekonomi yönetiminin ayrýksýlaþtýðýný da belirten Zachau, “Seçimlerin ekonomi üzerinde bir etkisi olacaðýný düþünmüyorum” dedi.

kaynak: ntvmsnbc