Ana Sayfa Görüşler Diþ Polikliniklerine Ortak Olup SGK’lýya da Bakmak Ýstiyoruz

Diþ Polikliniklerine Ortak Olup SGK’lýya da Bakmak Ýstiyoruz

Þirket belli þartlarý taþýyan bu tip þirketlerle satýn alma ya da ortaklýk yöntemiyle büyüme kararý aldý. Dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Dentistanbul Genel Müdürü Gökhan Yüksel, “Ýstanbul’da 330 aðýz ve diþ saðlýðý polikliniði var. En az 5-6 üniteye sahip, hasta potansiyeli bulunan, koþullarýmýza uygun polikliniklerle iþbirliði yapmak istiyoruz. Bu, ortaklýk ya da iþletmesini üstlenme þeklinde olabilir.” dedi. Yüksel, bu yýl Ýstanbul’da 2 yeni merkez daha açmayý planladýklarýný kaydetti. Þirket halen Ýstanbul’da 2 hastane ve bir poliklinik ile faaliyet gösteriyor. Grupta 18’i uzman diþ hekimi, 48’i diþ hekimi olmak üzere 157 kiþi istihdam ediliyor. AB ülkelerinde diþ hekimine gitme sýklýðýnýn yýlda 5 kez olduðunu, Türkiye’de ise bu rakamýn 0,9’da kaldýðýný belirten Gökhan Yüksel, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý merkezlerin ülke ihtiyaçlarýna cevap veremediðini kaydetti. Yüksel, bu sebeple SGK’nýn özel sektörden aðýz ve diþ saðlýðý hizmetleri de almasýný talep ettiklerini bildirdi. Ayrýca saðlýk turizmi kapsamýnda Avrupa’dan hasta getirmek için Almanya’da bir klinikle ortak çalýþma yapacaklarýný aktardý. Dentistanbul Yönetim Kurulu Baþkaný Memet Yazýcý ise, “Rhea Giriþim þirkete Kasým 2010’dan bu yana 1 milyon lira yatýrým yaptý. Önümüzdeki bir yýlda 4 milyon TL yatýrým daha yapýlacak.” diye konuþtu. 2001 yýlýnda kurulan Dentistanbul’u ABD’li yatýrým fonu GEF, 2007 yýlýnda 17 milyon dolara satýn almýþtý. Ancak umduðunu bulamayan fon, hastaneyi 2010 sonunda 250 bin TL karþýlýðýnda Rhea’ya devretmiþti.

kaynak: Zaman gazetesi