Ana Sayfa Görüşler Devlet, Psikiyatri Hastasýný Ailesiyle Rehabilite Ediyor

Devlet, Psikiyatri Hastasýný Ailesiyle Rehabilite Ediyor

en de burada diðer hasta yakýnlarýný görünce yalnýz olmadýðýmý hissettim.” ifadesini kullanýyor. 36 yaþýndaki oðlunun 10 yaþýndan beri þizofren olduðunu söyleyen S.P. ise þunlarý söylüyor: “Bilinçleniyoruz. Diðer hasta yakýnlarý ile dertlerimizi paylaþýyoruz. Toplumun önyargýlarý ile baþ etmeyi öðreniyoruz.”

Üç annenin ortak özelliði, çocuklarýnýn ruh ve sinir hastalýklarý hastanesinde gördükleri tedaviden sonuç alamamasý. Saðlýk Bakanlýðý, psikiyatri hastalarýna hastanelerde verilen hizmeti geliþtirmek amacýyla ‘toplum temelli ruh saðlýðý modeli’ni devreye soktu. Amaç hem hastayý hem de ailesini yalnýz býrakmamak. Söz konusu projede, merkez hastane dýþýna kuruluyor. Türkiye’de þu an bakanlýða baðlý 6 ‘Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi’ var. Hedef sayýyý 236’ya çýkararak, ülkedeki 300 bin þizofrene ulaþmak.

Toplum Ruh Saðlýðý merkezlerinin Türkiye proje koordinatörü Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Gazi Alataþ, “Amacýmýz psikiyatri hastalarýný toplumdan uzaklaþtýrmadan rehabilite etmek.” diyor. Merkezin tespit ettiði hasta veya ailesine telefonla ulaþtýðýný anlatan Alataþ, “Hasta ve yakýný merkeze davet ediliyor. Kiþiye sunulacak hizmet belirleniyor ve süreç baþlýyor.” diye konuþuyor. Alataþ, merkezde psikiyatrist, psikolog, hemþire, saðlýk memuru ve sosyal hizmet uzmanýnýn bulunduðu bir ekibin görev yaptýðýný bildiriyor.

Yalnýz olmadýðýmýzý burada anladýk

Zeytinburnu’ndaki ruh saðlýðý merkezi, kýsa sürede 90 hasta ve yakýnýna ulaþmýþ. F.Þ. (56), oðlu M.Þ. (32) ile birlikte haftanýn 3-4 günü buraya geliyor. Oðlunun eþinden boþandýðýný anlatan F.Þ., “Oðlumda ciddi geliþmeler var.” diyor. N.T. (62), oðlu S.T.’nin (32) hem þizofren hem de madde baðýmlýsý olduðunu belirtiyor. S.T.’nin merkez sayesinde ilaçlarýný düzenli almaya baþladýðýný aktaran N.T., þöyle devam ediyor: “Oðlumu 7-8 defa AMATEM’e yatýrdýk. Ama sonuç alamadýk. Merkez sayesinde çocuðum çeþitli faaliyetlere katýlýyor. Artýk ‘Ben iyileþeceðim anne’ diyor.” Merkezde hastalarý kaynaþtýrmak amacýyla yürüyüþler düzenleniyor. Hasta ve ailelerine yönelik grup terapileri, eðitim seminerleri veriliyor.

kaynak: Zaman gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin