Ana Sayfa Görüşler Danýþtay’ýn “Tam Gün” hakkýnda Gerekçeli Kararý

Danýþtay’ýn “Tam Gün” hakkýnda Gerekçeli Kararý

Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu (DÝDDK), “Tam Gün” hakkýnda gerekçeli kararýný açýkladý.

Saðlýk Bakanlýðý, 16 Temmuz 2010 günü “ Anayasa Mahkemesinin Kararýna ve Kanuna göre öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açmasý veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmasý mümkün bulunmamaktadýr.” açýklamasýný yapmýþtýr,

TTB tarafýndan açýlan davada Danýþtay 5. Dairesi bu iþlemi hukuka aykýrý bularak yürütmesini durdurmuþtur.

Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu (ÝDDK) ise Saðlýk Bakanlýðý’nýn itiraz üzerine, 13 Ocak 2010 günü yaptýðý görüþmede yürütmeyi durdurma kararýnýn kaldýrýlmasýna karar vermiþtir.

ÝDDK’nun gerekçeli kararý Türk Tabipleri Birliði tarafýndan teblið alýnmýþtýr. Kurul’un oy çokluðu ile verdiði gerekçeli kararda;

•Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnda kiþilerin hekime ulaþma hakkýný esas aldýðý, hekimin sayýca az bulunduðu dallar yönünden istisnaya yer verilmemesini hekime ulaþma hakkýný, dolayýsýyla saðlýk hizmetlerine ulaþmayý zorlaþtýrýcý ya da zayýflatýcý nitelikte bulduðunu,
•Anayasa Mahkemesi’nin konuyu, kamu görevlisi hekimlere serbest çalýþma yasaðý getirilmesinin anayasaya aykýrýlýðý çerçevesinde deðerlendirmediðini ve iptal kararýnýn bu gerekçeye dayanmadýðýný,
•1219 sayýlý yasanýn deðiþtirilen 12. maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “Tabiplerin, diþ tabiplerinin ve uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlarýn, ikinci fýkranýn her bir bendi kapsamýnda olmak kaydýyla birden fazla saðlýk kurum ve kuruluþunda çalýþabileceði”ne iliþkin ibareye karþý dava açýlmamýþ olmakla birlikte, resen iptal olanaðý olmasýna raðmen iptal etmediði, bu ibarenin Anayasa Mahkemesince iptal edilen ibarenin anlamýný aynen devam ettirdiði ve ayný iþlevi gördüðünü,
•Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn kamu görevlisi hekimlerin hiçbir ayrým gözetilmeksizin serbest çalýþmasýna getirilen yasaðýn kaldýrýlmasý sonucunu doðuracaðýndan bahsedilemeyeceði sonucuna ulaþmýþ ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn iþlemine karþý verilen yürütmeyi durdurma kararýný kaldýrmýþtýr.
•Danýþtay ÝDDK, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnda hekimlerin diðer kamu görevlilerinden farklýlýðýnýn bulunduðunun kabul edildiði, özel muayenehane açmalarýnýn 657 sayýlý Yasanýn 28. maddesindeki ticaret ve diðer kazanç getirici faaliyetler kapsamýnda deðerlendirilemeyeceði ancak 1219 Sayýlý Yasanýn deðiþtirilen 12. maddesinin üçüncü fýkrasý ile çalýþma yasaðýnýn sürdüðü sonucuna varýlmýþtýr.
Danýþtay ÝDDK’un kararýndan;

Anayasa Mahkemesi’nin, çalýþma yasaklarýný iptal etmedi ise neden yürürlüðün durdurulmasýna karar verdiði,

1219 Sayýlý Yasanýn 2 ve 3. fýkralarý ayný nitelikte yasak içeren iki düzenleme ise neden birini iptal edip diðerini yürürlükte býraktýðý anlaþýlmamaktadýr.

Danýþtay ÝDDK, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnda kiþilerin hekime ulaþma hakkýný esas aldýðý, hekimin sayýca az bulunduðu dallar yönünden istisnaya yer verilmemesini hekime ulaþma hakkýný, dolayýsýyla saðlýk hizmetlerine ulaþmayý zorlaþtýrýcý ya da zayýflatýcý nitelikte bularak “bentlerden yalnýzca birindeki” ibaresini iptal ettiðini kabul etmektedir. Öyle ise; Saðlýk Bakanlýðý’nýn davaya konu iþleminde hiçbir istisna tanýnmamasýný yani “Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açmasý veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmasý mümkün bulunmamaktadýr” þeklindeki iþleminin Anayasa Mahkemesinin kararýna aykýrý olduðunu neden gözardý ettiði de anlaþýlamamaktadýr.

Danýþtay ÝDDK kararý bir ara karar olup, dosya Danýþtay 5. Dairesine gönderilmiþtir. Danýþtay 5. Dairesi tarafýndan dosya esastan deðerlendirilip yeni bir karar verilecektir. Türk Tabipleri Birliði bu aþamada gerekli hukuki giriþimlerini yapacaktýr.

Bu aþamada Saðlýk Bakanlýðý’nýn kararý teblið almasý ile birlikte uygulamaya iliþkin bir açýklama yapmasý beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde yapýlacak açýklama üzerine, TTB tarafýndan meslektaþlarýmýza gerektiðinde yeniden bilgi verilecektir.

Danýþtay ÝDDK tarafýndan verilen karar nihai bir karar deðildir. Ayrýca ÝDDK sýnýrlý da olsa Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararý verdiðini çalýþma yasaðýnýn bütünüyle sürmediðini, yasal bir düzenleme yapýlmasý gerektiðini belirtmektedir.

Esasen Anayasa Mahkemesi böyle bir sýnýrlamaya yer vermemekte, iptal kararýnýn gerekçesinde yer aldýðý gibi “hekime ulaþma hakkýný, dolayýsýyla saðlýk hizmetlerine ulaþmayý zorlaþtýrýcý ya da zayýflatýcý nitelikte” bulduðu çalýþma sýnýrlamalarýný tümüyle iptal etmektedir. Örneðin Aile Hekimliði uygulamasýna geçiþ nedeniyle, iþyeri hekimliði alanýnda ciddi bir açýk oluþmuþ,çalýþmanýn yasaklanmasý halinde çalýþanlarýn iþyeri hekimliði hizmetlerine ulaþmasý zayýflatýlacaktýr.

Saðlýk Bakanlýðý, Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn Yürütme, Yasama ve Yargý Organlarýný baðlayacaðý, uyulmasý gerektiðini dikkate alarak, hekimlerin hukuka uygun çalýþma haklarýna, vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerine ulaþma haklarýna zarar veren uygulamalarý sonlandýrmalýdýr.

TTB