Ana Sayfa Görüşler Býçak Parasý Alan Profesöre 5 yýl Ýstendi

Býçak Parasý Alan Profesöre 5 yýl Ýstendi

Hastalarý maðdur eden ‘býçak parasý’yla ilgili emsal niteliðinde bir dava açýldý. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoðan’ýn bir ameliyat için 5 bin Euro para alarak ‘ikna suretiyle irtikap (rüþvet alma)’ suçunu iþlediði iddiasýyla 3 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlmasý istendi. Dava, Ankara 8. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Savcýsý Þeref Kaya’nýn hazýrladýðý iddianameye göre müþteki Sevgi Ün, baþsavcýlýða þikâyetinde, SSK emeklisi eþi Ýzzet Ün’ün kalp hastasý olduðunu dile getiriyor. Tavsiye üzerine Prof. Dr. Özdoðan’ýn özel muayenehanesine gittiklerini anlatan Ün, Özdoðan’ýn istediði tetkik ve tahlilleri Gazi Üniversitesi’nde yaptýrdýklarýný ve bin lira da muayene ücreti ödediklerini ifade ediyor. Ünlü kardiyoloðun Ýzzet Ün’ün derhal ameliyat olmasý gerektiðini ve yaþama þansýnýn yüzde 20 olduðunu söylediðini anlatan Sevgi Ün, profesörün önceki ameliyatlarý karþýlýðýnda hastalarýndan 25 bin Euro’ya kadar aldýðý paralarýn yazýlý olduðu defteri gösterdiðini ileri sürüyor.

Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat yapýlmasý halinde iþlemlerin nasýl olacaðýný sorduklarýný aktaran Ün, bunun üzerine Özdoðan’dan, “Döner sermayeye 5 bin lira yatýracaksýnýz. Özel oda ücreti 40-50 lira arasýnda deðiþir. Ýcap ederse döner sermayeyi ben hallederim. Parayý siz bana ödeyin… Döner sermayeye niye para ödeyeceksiniz? Devleti niye zengin edeceksiniz? Biz aramýzda anlaþalým. Üniversite hastanesinde ameliyat yaparým. Ama üniversite hastanesinde ameliyat yaptýðým zaman para alýrsam baþým aðrýyor. Bu sebeple kimseye de parayla ameliyat yaptýðýmý söylemeyin.” cevabýný aldýklarýný iddia ediyor.

ÜNLÜ KARDÝYOLOÐA SUÇÜSTÜ YAPILDI

Ýddianameye göre Sevgi Ün ile yakýný Ýlker Çölaþan, Özdoðan’a suçüstü yapýlmasý için baþsavcýlýk ve polisle anlaþtý. Ün, profesörü arayýp 5 bin Euro’yu vereceklerini söyledi. Emniyet güçleri de paranýn seri numaralarýný önceden aldý. Özdoðan’ýn 5 bin Euro’yu þikâyetçilerden almasýnýn ardýndan polis suçüstü yaptý. Soruþturma aþamasýndaki ifadesinde, Ýzzet Ün için þikâyetçilerden 5 bin Euro aldýðýný itiraf eden Özdoðan, bu parayý Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde deðil, özel bir hastanede ameliyat yapmak için aldýðýný savundu. Özdoðan’ýn, görev yaptýðý hastanedeki kamu görevi ve konumu bakýmýndan kendisine duyulan güveni kötüye kullandýðýna dikkat çekilen iddianamede, profesörün hastanýn yakýnlarýný, üniversite hastanesinde yapacaðý ameliyat karþýlýðýnda 20-25 bin Euro vermeye ikna ettiði ve bunun bir kýsmý olan 5 bin Euro’yu alýrken yakalandýðý kaydedildi. Ünlü kardiyoloðun bu þekilde ‘ikna suretiyle irtikap’ suçunu iþlediði savunuldu.

kaynak: Zaman gazetesi