Ana Sayfa Görüşler Bir Asýrlýk Ýlaç Firmasý Ýflas Etti!

Bir Asýrlýk Ýlaç Firmasý Ýflas Etti!

Türkiye’nin serum ve ampul ilacý üretiminde ikinci büyük firmasý Osel Ýlaç’ýn, iflas nedeniyle üretimini durdurmasý hastalarý sýkýntýya soktu. Firmanýn deposunda üretimi tamamlanmýþ 5 milyon lira deðerinde 3 milyon 12 bin kutu ilaç piyasaya sürülmeyi bekliyor. Hastalar, ‘kronik astým, bronþit ve solunum rahatsýzlýklarýyla birlikte oluþan hastalýklarýn tedavisinde ve ameliyatlarda’ kullanýlan ‘efedrin hidroklorür ampul’ ile sara ilacý ‘petimid’e ulaþamýyor. En fazla bu firma tarafýndan üretilen teskin edici ‘diapam’ ile vitamin ilacý ‘beheptal’ýn eþdeðeri ise piyasada zor bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, 30 Aralýk 2010’da sadece bu firmanýn ürettiði ‘efedrin hidroklorür ampul’ün acilen piyasaya sürülmesini istedi. Tekrar üretime geçmek için mahkemeye baþvuran firma sahipleri ve alacaklýlar ise ürünü bu yýl içinde piyasaya sunmayý planlýyor. Ancak mahkeme süreci nedeniyle net bir tarih veremiyorlar.

1917’de kurulan Osel Ýlaç Firmasý’nýn 225 üründe üretim ruhsatý bulunuyor. 90 civarýnda ilaç üreten firma, maddi sýkýntýlar nedeniyle iflas etti. 2008’de iflas erteleme talebinde bulundu. Ancak mahkeme 5 Mart 2009’da þirketin iflas kararýný verdi. Daha sonra Ýflas Ýdaresi’ne býrakýlan þirket, belli bir süre çalýþsa da çeþitli sorunlar yaþadý. Þu anda kapalý olan Osel Ýlaç’ta, en son 6 Ocak 2011’de alacaklýlarýn büyük çoðunluðu, firma sahibinin konkordato (borçlarýný ödeme) talebini kabul etti. Ardýndan iflasýn kaldýrýlmasý için Kadýköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne baþvuruldu. Bu arada alacaklýlarýn büyük çoðunluðu, olaðanüstü toplantý talep etti. Fakat Ýflas Ýdaresi memurlarý ‘toplantýyý yapma yetkileri olmadýðý’ gerekçesiyle buna izin vermedi.

Firmanýn yönetim kurulu baþkaný Selçuk Camcý, fabrikada yaklaþýk 5 milyon liralýk ürünün beklediðini belirtiyor. Bunun 178 bin liralýk kýsmýnýn son kullanma tarihinin 2011’de sona ereceðine dikkat çekiyor. Þirketin tekrar üretime baþlamasý için ellerinden gelen her þeyi yaptýklarýný ifade eden Camcý, bunun için birçok davanýn açýldýðýný kaydediyor. Camcý, iflas sürecinde hem 450 iþçinin hem de alacaklýlarýnýn maðdur olduðunu dile getiriyor.

Fabrikanýn alacaklýlarýndan Güngör Ecza Deposu sahibi Mehmet Güngör ise fabrikanýn çalýþmaya baþlamasý halinde hem mevcut ürünleri satabileceðini hem de iþsiz kalan iþçilerin iþbaþýna dönebileceðini söylüyor. Güngör, “Bu konuda olaðanüstü toplantý talebimiz gerçekleþmeli. Fabrika, satýlarak deðil üretim yaparak borçlarýný ödemeli. Bunun da yeni idare ile yapýlmasýný istiyoruz.” diyor. Fabrikanýn tam kapasiteli çalýþmasý halinde yýllýk 50 milyon lira ciro yapacaðýný ve devletin bundan büyük fayda saðlayacaðýný sözlerine ekliyor.

Ürünlerinin yüzde 90’ýný hastanelere satan Osel’in devre dýþý kalmasý, alaný tek bir firmaya býraktý. Rekabet ortamý olmadýðý için sadece geçen yýl devlet, ampul ve serum ilaçlarý için 12 milyon liradan fazla para ödedi. Kronik bronþit ve astýmýn belirtilerinin tedavi ve önlenmesinde kullanýlan ‘teosel-200 100 ml serum’ için firmanýn üretim yaptýðý 2008’de devlet hastanelerine yüzde 46,7 indirim gerçekleþtirilirken 2010’da indirim yüzde 18’de kaldý.

kaynak: Zaman gazetesi