Ana Sayfa Görüşler Baþbakanlýktan Mobbing Genelgesi

Baþbakanlýktan Mobbing Genelgesi

Ýlgili Makalemiz için lütfen bakýnýz: https://winally.com/makaleler_204_Mobbing

 

 

 

GENELGE  2011. 2       21.03.2011

 

19 Mart 2011 CUMARTESÝ

Resmî Gazete

Sayý : 27879

GENELGE

Baþbakanlýktan:

Konu : Ýþyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.

GENELGE

2011/2

Kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör iþyerlerinde gerçekleþen psikolojik taciz, çalýþanlarýn itibarýný ve onurunu zedelemekte, verimliliðini azaltmakta ve saðlýðýný kaybetmesine neden olarak çalýþma hayatýný olumsuz etkilemektedir.

Kasýtlý ve sistematik olarak belirli bir süre çalýþanýn aþaðýlanmasý, küçümsenmesi, dýþlanmasý, kiþiliðinin ve saygýnlýðýnýn zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulmasý, yýldýrýlmasý ve benzeri þekillerde ortaya çýkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iþ saðlýðý ve güvenliði gerekse çalýþma barýþýnýn geliþtirilmesi açýsýndan çok önemlidir.

Bu doðrultuda, çalýþanlarýn psikolojik tacizden korunmasý amacýyla aþaðýdaki tedbirlerin alýnmasý uygun görülmüþtür.

1. Ýþyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle iþverenin sorumluluðunda olup iþverenler çalýþanlarýn tacize maruz kalmamalarý için gerekli bütün önlemleri alacaktýr.

2. Bütün çalýþanlar psikolojik taciz olarak deðerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranýþlardan uzak duracaklardýr.

3. Toplu iþ sözleþmelerine iþyerinde psikolojik taciz vakalarýnýn yaþanmamasý için önleyici nitelikte hükümler konulmasýna özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ýletiþim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasýtasýyla çalýþanlara yardým ve destek saðlanacaktýr.

5. Çalýþanlarýn uðradýðý psikolojik taciz olaylarýný izlemek, deðerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bünyesinde Devlet Personel Baþkanlýðý, sivil toplum kuruluþlarý ve ilgili taraflarýn katýlýmýyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktýr.

6. Denetim elemanlarý, psikolojik taciz þikâyetlerini titizlikle inceleyip en kýsa sürede sonuçlandýracaktýr.

7. Psikolojik taciz iddialarýyla ilgili yürütülen iþ ve iþlemlerde kiþilerin özel yaþamlarýnýn korunmasýna azami özen gösterilecektir.

8. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý ve sosyal taraflar, iþyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkýndalýk yaratmak amacýyla eðitim ve bilgilendirme toplantýlarý ile seminerler düzenleyeceklerdir.

Bilgilerini ve gereðini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOÐAN

Baþbakan