Ana Sayfa Ekonomi Baþbakan Tahmini: yüzde 8

Baþbakan Tahmini: yüzde 8

Almanya temaslarý kapsamýnda Türk-Alman Ýþadamlarý toplantýsýnda konuþan Erdoðan, Türkiye’nin ekonomide yaþanan küresel ekonomik krize raðmen baþarýlý bir performans sergilediðini ifade etti.

Pek çok Avrupa Birliði (AB) ülkesinin ciddi ekonomik sýkýntýlar yaþadýðýný hatýrlatan Erdoðan, “Küresel krizi en az etkiyle atlatan ülkelerin baþýnda Türkiye geliyor. Resmi rakamlar henüz belli olmadý, ancak 2010 yýlýnda Türk ekonomisinin yüzde 8 civarýnda büyüyeceðini tahmin ediyoruz” dedi.

Yatýrým daveti

Alman yatýrýmcýlarý Türkiye’ye yatýrým yapmaya davet eden Erdoðan, “Kriz nedeniyle zor günler yaþayan Avrupa’nýn, Türkiye’nin gücünü görmesini ve katýlým müzakerelerini bir de bu açýdan deðerlendirmesini temenni ediyoruz. AB içinde Türkiye’nin üyeliðini en fazla desteklemesi gereken ülke olarak Almanya’yý görüyoruz, böyle bir yaklaþým bekliyoruz” dedi.

kaynak: bigpara

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin