Ana Sayfa Görüşler Bakan Akdað: ‘Tam Gün Yasasý’ Sosyal Adalet Ýçin

Bakan Akdað: ‘Tam Gün Yasasý’ Sosyal Adalet Ýçin

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Habertürk TV’deki “TEKE TEK” programýnda Fatih Altaylý’nýn sorularýný yanýtladý. ‘Tam Gün Yasasý’nýn sosyal adaleti saðlayacaðýný savunan Akdað, þöyle konuþtu: “Biz, sistem olarak üniversiteye, ‘Biz sana her ay bu parayý veriyoruz’ dedik.

Vatandaþýn vereni, veremeyeni var. Burada sosyal adaletçi olunmalý. Bir ülkenin orta halli vatandaþý da, fakir vatandaþý da saðlýk hizmetini alabilmeli. Örnek; Kayseri, Gaziantep, þimdi Marmara Üniversitesi. Bir profesör arkadaþa ortalama 12 bin TL para ödeyebildiler bu yeni sistemle. Yeter ki hastanede iyi bir ekonomik yönetim modeli oluþturalým.” Akdað, þöyle devam etti: “Buna karþý bir direnme refleksiyle hareket edenler var. Biz, hekim iyi kazansýn istiyoruz. Hekim ne kadar iyi kazanýrsa hasta o kadar rahat eder. Ama hekimin hastasýnýn muayeneye gelmesini beklemesine ya da özel hastaneye götürerek kazanç

kaynak : Habertürk