Ana Sayfa Ekonomi Aþý Üretimine Özel Sektör Teþviki Geliyor

Aþý Üretimine Özel Sektör Teþviki Geliyor

Türkiye’de aþý ve ileri teknoloji ürünü týbbi cihazlarýn üretimine yönelik yatýrýmlarýn saðlanarak, aþý üretiminde özel sektörün teþvik edilmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. Aþý üreticisi firmalarýn Türkiye’de uzun süreli kalarak yatarým yapmalarýný saðlamak amacýyla aþý üretimini saðlayacak mal ve hizmet alýmlarý, ileri teknoloji týbbi cihaz alým süresi 3 yýldan 7 yýla çýkarýlýyor.

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye’de aþý üretiminde yaþanan güçlüklerin aþýlmasý ve” aþý üretimine yönelik yatýrýmlarýn saðlanabilmesi için alým süresini 7 yýla çýkararak özel sektörü Türkiye’de yatýrým yapmaya teþvik edecek. AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ile TBMM Saðlýk Komisyonu Baþkaný Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl tarafýndan verilen ve bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüþülecek olan yasa teklifi hem aþý temininde yaþanan sorunlarýn aþýlmasý hem de Türkiye’de aþý ‘üretimine iliþkin yatýrýmlarýn saðlanabilmesi için alým suresini uzatýyor.

Süre uzatýmý teþvik edecek Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunumunda Saðlýk Bakam Recep Akdað, Türkiye’de aþý ve yüksek teknolojüerin üretilmesini teþvik etmek istediklerini belirtti. Akdað, “Saðlýk Bakanlýðý önemli bir tedarikçi çok sayýda mal satýn alýyor aþýlar var, ileri teknoloji gerektiren malzemeler var. Bunlarýn satýn almasýný yaparken Türkiye’de üretimini de zorlayalým istiyoruz ama kýsa süreli satýn almalarda firmalar gelmiyorlar. Bir yýllýk aþý ya da malzeme alýmýnda gelin bunu Türkiye’de üretin dediðimiz zaman buna kimse yanaþmýyor” dedi. Alým süresi uzatýldýðý ve fizibl hale geldiði zaman yatýrýmýn daha kolay olacaðýný ifade eden Akdað, “Saðlýk Bakanlýðý birkaç yýllýðýna alým yaptýðý zaman karþýlýðýnda bu yüksek teknolojili üretimin Türkiye’de üretimini da þart koþabilir ve böylece teknoloji transferi saðlanacaktýr” diye konuþtu.

 

kaynak: Dünya Gazetesi-Canan Sakarya