Ana Sayfa Patent Aricept Patent den Düştü Eisai’de 900 Kişi!

Aricept Patent den Düştü Eisai’de 900 Kişi!


En çok satýþýný yapýtðý Alzheimer hastalýðýnýn tedavisine yönelik Aricept’in patent korumasýný kaybederek büyük bir sarsýntý yaþayan Eisai, önümüzdeki beþ yýl içerisine 900 iþçiyi iþten çýkarmayý planlýyor. Japon piyasasýnýn kapanmasýnýn hemen ardýndan Eisai, belirtilen iþten çýkarmalarýn daha çok ABD, Japonya ve Avrupa’da olacaðýný açýkladý.

Eisai yetkilileri önümüzdeki beþ yýl içerisinde yani 2016 yýlýnýn Mart ayý sonuna kadar tahmini 800 milyar yen ya da 9,7 milyar dolar gelir beklentisi içindeler. Bu beklenti son mali yýlda gönderilen 803,1 milyar yen ile hemen hemen ayný oranlarda ve sadece 31 Mart’ta beklenen 770 milyardan sadece biraz fazla.

Bu düz gelir ile, Eisai, Aricept’in ucuz jenerik versiyonlarý ile rekabet edebilmek amacýyla fiyatý düþürmeyi planladýklarýný ve bu aradaki boþluðu doldurmak için en az 900 iþçiyi iþten çýkarak durumunda kalacaklarýný ifade ediyor. Ýlaç, Kasým ayýnda patent hakkýný kaybetmiþti ve bu durum son mali yýldaki satýþlarýnýn %40 oranýnda düþmesine sebep olmuþtu. Yanýsýra tekrar pazarlama çalýþmasýndaki oranlarda büyük kesinti de ciddi satýþ boþluðu oluþturacaktýr.

kaynak: fiercepharma