Ana Sayfa Görüşler Aktarmalý Prof.’luk Saðlýkçýlarý Kýzdýrdý

Aktarmalý Prof.’luk Saðlýkçýlarý Kýzdýrdý

Ankara Tabip Odasý, yeni profesörlerin peþine düþtü. Oda’ya göre doçentlikte beþ yýlýný tamamlayan çeþitli hastanelerden 50 hoca yeni kurulan üniversitelere atanýp bir günde prof. oldular. Yeni kurumlarýnda bir saat bile ders vermeden eski üniversitelerine geri döndüler. Ayný anda bir üniversitede prof. baþka bir hastanede baþhekim, iki eðitim hastanesinde klinik þefi olarak çalýþanlar var

TIP dünyasý doçentlikte beþ yýlýný tamamlayan ve yeni kurulan üniversitelerden profesörlük kadrosuna atananlarý tartýþýyor. Ankara Tabip Odasý (ATO) ile Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), dedektif gibi iz sürerek, profesörlük kadrosunu aldýklarý üniversitelerin kapýsýna dahi uðramayan veya ayda sadece bir kaç kez giden isimlerin peþine düþtü ve 50 kiþilik bir liste oluþturdu. Listede, ayný anda bir üniversitede profesör, baþka bir hastanede baþhekim, iki eðitim araþtýrma hastanesinde de klinik þefi olarak çalýþan hekimler de var. YÖK Kanunu’na göre bir üniversitenin kadrosunda profesör olarak atananlarýn, o üniversitede en az iki yýl fiili hizmet vermesi gerekiyor. Öte yandan bu durum, akademik dünyada kanayan çok ciddi bir baþka yarayý daha ortaya koydu. Yýllarca doçent olarak görev yapan bir çok akademisyen, hak ettiði halde yalnýzca kadro mevcut olmadýðý ve açýlmadýðý için profesör olamamaktan dolayý hayli sýkýntýlý.

50 HEKÝMLÝK LÝSTE
ATO ile SES, ‘uçan profesörler’ olarak adlandýrdýklarý hekimlerin tespiti için adeta dedektif gibi bir çalýþma yürüttü. ‘Hülle’ diye yorumladýklarý bu yöntemle prof. olan isimleri araþtýran ATO ve SES, önce YÖK’e ve Saðlýk Bakanlýðý’na baþvurarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde isim istedi. Her iki kurumdan da olumsuz yanýt alan ATO ve SES, kendi imkanlarýyla araþtýrma yaparak ‘uçan profesör’ olarak tanýmladýklarý 50 ismi belirlemeyi baþardý. ATO Baþkaný Dr. Bayazýt Ýlhan oluþturduklarý 50 kiþilik listeyi AKÞAM’a açýkladý ve þöyle konuþtu: ‘Bu yöntemi kullanarak profesör olup, hiçbir üniversitede bir saat bile ders vermeden rektörlüðe getirilen var. Bu yöntemle profesör olan týp fakültesi dekaný, Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, Ýll Saðlýk Müdürü ve çok sayýda eðitim ve araþtýrma hastanesi baþhekimi var. Ayný kiþinin ayný anda bir yerde profesör, bir yerde baþhekim, iki farklý eðitim hastanesinde klinik þefi olduðu bilinmektedir ki bunca önemli, emek ve zaman isteyen görevi tek kiþinin nasýl yaptýðý hekimler arasýnda merak konusudur.’

HEMÞÝRELÝKTEN PROF ÜROLOG
Hazýrladýklarý listede çarpýcý bir çok örnek bulunduðunu da belirten Dr. Ýlhan, þunlarý söyledi: ‘Hemþirelik yüksek okulundan profesörlük alan genel cerrah ve ürolog mevcut. Örneðin ürolog Çetin Dinçel. Saðlýk yüksek okulundan profesörlük alan genel cerrah, kadýn doðum ve kulak burun boðaz hekimleri mevcut. Üstelik hem devlet hem de vakýf üniversitelerinin bu amaçla kullanýldýðý görülüyor ki akademik yükseltmelerde ne derece sýkýntýlý bir durumda olduðumuzun açýk bir göstergesi.  Hekimler arasýnda her türlü liyakat ve akademik kriterin dolambaçlý yollarla aþýndýrýldýðý düþüncesi maalesef ki çok yaygýn.’

PROF. MAAÞI ÜNÝVERSÝTEDEN
Bu þekilde atamasý yapýlan hocalar, maaþlarýný, profesör kadrosuna dahil olduklarý üniversiteden alýrken Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý atandýklarý devlet hastanelerin de döner sermaye gelirlerinden yararlanýyorlar. Emekli olmalarý durumunda da maaþlarý kendilerine emekli profesör maaþý olarak ödeniyor.

BÝRBÝRÝNDEN ÝLGÝNÇ ÝSÝMLER
ATO Baþkaný Dr. Bayazýt Ýlhan’ýn açýkladýðý 50 kiþilik listedeki isimler arasýnda Sakarya üniversitesi Týp Fakültesi’nden prof.’luk unvaný alan Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Ýrfan Þencan, Ýstanbul Bilim Üniversitesi Týp Fakültesi’nden prof. unvaný alan Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ýhsan Dokucu ve Ýstanbul Üniversitesi Florence N. Hemþirelik Yüksek Okulu’ndan prof’luk unvaný bulunan Ankara Keçiören Hastanesi Baþhekimi ürolog Prof. Ali Coþkun da bulunuyor. Listedeki diðer isimler de þunlar:

Nurullah Zengin
Ümit Topaloðlu
Mustafa Öncel
Mahir Özmen
A. Yaser Müslümanoðlu
Ali Ýhsan Dokucu
Burhan Dadaþ
Suat Turgut
Yüksel Altuntaþ
Ali Coþkun
Çetin Dinçel
M. Fatih Avþar
Ahmet Kutluhan
Mehmet Bilge
Adil Eryýlmaz
M. Cem Turan
Orhan Gedikli
Sefa Saygýlý
Þaban Þimþek
Hüseyin Katýlmýþ
M. Derya Balbay
M. Zafer Berkman
Osman Güler
A. Filiz Avþar
Ahmet Metin
Ali Çayköylü
Bekir Çakýr
Ekrem Algül
Engin Bozkurt
Erhan Reis
Erol Þener
Faik Özveren
Hakan Kulaçoðlu
Münir Demirci
Ömer Anlar
Erdal Birol Bostancý
Ýlknur Bostancý
Ýrfan Þencan
Metin Doðan
Murat Bozkurt
Musa Akoðlu
Erol Göka
Selami Akkuþ
F. Tülin Kayhan
Selami Albayrak
Turhan Caþkurlu
Vedide Tavlý
Nurettin Karaoðlanoðlu
Halil Arslan
Ýhsan Karaman

 

Kaynak: Akþam gazetesi – Dilek Gedik