Ana Sayfa Görüşler Akdað, YÖK Baþkaný’na ‘tam gün yasasý’ Konusunda Yanýtý

Akdað, YÖK Baþkaný’na ‘tam gün yasasý’ Konusunda Yanýtý

Saðlýk Bakaný Akdað, YÖK Baþkaný Özcan’ýn tam gün yasasý ile aykýrý açýklamalar yapmasýný eleþtirerek, ”YÖK Baþkanýn tam gün yasasý ile açýklamalarý kuþkusuz basýn üzerinden deðil karþýlýklý görüþerek yapalým” dedi.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Ýran Saðlýk Bakaný Merziye Vahid Destcerdi’yi makamýnda kabul etti. Bakan Akdað ve konuk Bakan Destcerdi ikili görüþmenin ardýndan basýn mensuplarýnýn karþýsýna çýktý. Saðlýk Bakaný Recep Akdað konuþmasýnda Ýran ve Türkiye’nin ilaç enstitüsü alanýnda ilaç harcamalarý ile gelecek planlamaý yaptýklarýný belirterek Ýran ile Türkiye’nin doktor ve bilim atamalarý ile birlikte her iki ülkenin kendi alanlarýnda tecrübelerini geliþtireceklerini kaydetti. Bakan Akdað, yaz mevsiminin

baþýnda Türkiye ile Ýran arasýnda saðlýk haftasý planlama yapacaklarýný söyledi.

Ýran Saðlýk Bakaný Merziye Vahid Destcerdi ise konuþmasýnda iki ülkenin saðlýk alanýnda büyük iþler baþardýðýný anlatarak, Türkiye’nin saðlýk alanýnda ilerlemelerini takip ettiklerini ifade etti. Türkiye’de 8 yýl içinde halkýn saðlýk alanýnda memmuniyetinin artmýþ olduðunu kaydeden Bakan Destcerdi, þaunlarý söyledi:

”Ýran’da Türkiye’de olduðu gibi aile hekimliði büyük ilerleme ile devam ediyor. Ýlaçlarýn yüzde 96’sýný ülkemizde üretiyoruz. Ýran’da teknoljik ilaca yatýrým yaptýk. Tekrar söylemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti saðlýk alanýnda büyük baþarýlara ev sahipliði yaptý.”

Bir gazeteci’nin, ”Türkiye’de doktor sýkýntýsý var, Ýran’da da bu sýkýntý varmý?’ þeklindeki soruya, Bakan Destcerdi, ” Doktor eksikliði Global bir eksiklik. Doktorlarýn mesleði zor bir meslek. Doktorlar hastalarýn þikayetleri ile maruz kalýyor. Devletin politikasý geliri kontrol altýna almak ile þikayetle karþýlanýyor. Bu sýkýntý bütün ülkelerin sorunudur’ ‘diye konuþtu.

‘Ýthal doktor getirilmesi ile ilgili Ýran’dan getirilmesi söz konusu olabilir mi?’ sorusuna Bakan Akdað, ” Ýthal kelimesini insan için kullanmamak gerek. Çözüm olarak kendi gençlerimizi Türkiye’de yetiþtirmekten geçiyor. Türkiye’ye yurtdýþýndan yetiþmiþ iyi eðitim almýþ hekimler gelebilir. Bu hekimler Ýranlý, ABD’li, Almanyalý, Suriyeli olabilir yeterki iyi yetiþmiþ olsunlar” dedi.

Ýran’da sigara yasaðý nasýl iþliyor?’ sorusuna, Bakan Destcerdi þunlarý kaydetti:

“Ýran meclisinde 12 senedir yasaðý kanunlaþtýrdýk. Sizin gibi sayýlý ülkelerden kanun geliþtirildi. Her yýl Ýran meclisi sigara yasaðý ile belli cezalar belirleniyor. Bu konuda hedeflenen noktaya vardýk. Sigara yasaðý konusunda belirlenen hedefe ulaþmak için çalýþma proðramý gerçekleþtirdik.”

Bir gazeteci’nin Japonya’da nükleer sýzýntý ile Türkiye’ye ne gibi zararý olabilir?’ sorusuna, Akdað, ” Türkiye açýsýndan her hangi bir risk sözkonusu deðil. Japonya’nýn komþu ülkeleri önlem almasý gerekir” þeklinde cevap verdi.

Kaynak: Ýhlas haber

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin