Ana Sayfa Görüşler Acil Serviste Çalýþtýracak Doktor Bulamýyoruz

Acil Serviste Çalýþtýracak Doktor Bulamýyoruz

Konya Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Acil Týp Anabilimdalý Baþkaný ve Acil Týp Uzmanlarý Derneði Baþkaný Doç Dr. Baþar Cander yaptýðý basýn açýklamasýnda; Acil Serviste görev yapan doktor ve personellerimiz, hasta ve hasta yakýnlarýnýn þiddetlerine maruz kalmaya devam ediyor dedi.

ÞÝDDET GÖRECEKLERÝ ALGISINI TAÞIYORLAR

Hekimlerin, artýk hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete uðrayacaðý algýsýný taþýdýklarýný bildiren Konya Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Acil Týp Anabilimdalý Baþkaný Doç Dr. Baþar Cander ” Acil servis týbbýn en zor branþlarý’ndan biridir. 2010 yýlýnda Türkiye çapýnda hastanelerde 70 milyon baþvuru alýnmýþtýr. Bazen günde 1000 hastanýn geldiði acil servisler mevcut, ortalama 1,2. ve 3 basamak acil servislere 700 hasta baþvurusu yapýlýyor” dedi.

BÝR DOKTOR GÜNDE 500 HASTAYA BAKIYOR

Günde bir doktorun 500 civarýnda hastaya baktýðýný ifade eden Cander” Bütün bu þartlarý sorgulamak, iyileþtirmek gerekirken, bunu býrakýp da, orda kan ter içinde çalýþan saðlýk personellerine yapýlan saldýrýlar hiçbir þekilde anlatýlmasý mümkün bir olay deðildir. Görevi baþýnda çalýþan Saðlýk çalýþanlarýna gösterilen tepki ve þiddettin bitmesi için hastalarýmýzý ve hasta yakýnlarýmýzý saðduyuya davet ediyorum. Bu tepkileri gösterirken orda görevini yapan personellerin ne durumda çalýþtýklarý sorgulanmalý ve durumlarý gözden geçirilmelidir” dedi.

ELÝMÝZDE BÝR AVUÇ ÇALIÞAN ÝNSAN KALDI

Acil Týp Anabilimdalý Baþkaný Doç Dr. Baþar Cander Acil serviste çalýþacak doktor bulmakta zorlanýyoruz dedi. Cander” Çok zor þartlarda çalýþan bu personellerden hastanemizde bir avuç çalýþan kaldý ve bu insanlarda ayný þekilde þiddete maruz kalýyor. Acil serviste çalýþan saðlýk personellerine en fazla saygýyý göstermemiz gerekirken, bu çalýþanlar insan hayatýný kurtarmak için bütün fedakârlýklarda bulunurken görevi baþýnda ki saðlýk personellerine uygulanan tepki ve þiddetler kabul edilebilecek bir tutum deðildir. Bu durumda da yanlýþ yönlendirmeler, yanlýþ eðitimler ve yanlýþ tutumlarýn olduðunu görüyoruz ve en kýsa zamanda saðlýk çalýþanlarý olarak içinde bulunduðumuz bu durumun iyileþtirilmesini istiyoruz.” Diye ifade etti.

ACÝL SERVÝSTE ÇALIÞACAK DOKTOR BULAMIYORUZ

Acil Týp Uzmanlýðýnýn günümüzde en zor uzmanlýk dalý olduðunu belirten Cander ” Þu durumda 7000 tane Acil Týp uzmanýna ihtiyacýmýz varken, Türkiye’de bulunan Acil Týp uzmaný sayýsý ise 400 kiþidir. Bu içinde bulunduðumuz olaylardan dolayý bunlarý yetiþtirmekte zorlanýyor ve Acil serviste kimse çalýþmak istemiyor. Doktor, hemþire, malzeme eksikliði derken üzerine birde hasta yoðunluðu ekleniyor ve acil servislerimizin durumu hiçte iç açý deðildir. Bu durumlarý göz önüne alarak saðlýk bakanlýðýný ve sivil toplum kuruluþlarýný yanýmýzda olmaya davet ediyoruz. ” þeklinde konuþtu.

Konya Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Acil Týp Anabilimdalý Baþkaný Doç Dr. Baþar Cander; Son günlerde doktorlara karþý þiddettin artýðýný ve buna örnek olarak Bakýrköy Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde çalýþan Acil Týp Asistaný Dr. Behçet Varýþlý, bir diðeri ise Balýkesir Devlet Hastanesinde ortopedist olarak çalýþan 61 yaþýndaki bu iki arkadaþýmýza uygulanan þiddetlerin durumumuza örnek olmasýný ve bir daha tekrarlanmamasýný dilerken olaydan sorumlu kiþileri kýnýyoruz” dedi.

kaynak: Haberler.com