Ana Sayfa Görüşler Abilify (aripiprazole)Manik Depresif Bozukluk için Onay(FDA)

Abilify (aripiprazole)Manik Depresif Bozukluk için Onay(FDA)

Bristol-Myers Squibb Company ve Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. bugün Amerikan Gýda ve Ýlaç Kurumu’nun (FDA), manik depresif bozukluðun idame tedavisinde, duygu durum dengeleyicileri lityum ve valproata tamamlayýcý olarak Abilify’ý (aripiprazole) onayladýðýný bildirdi.

Abilify, manik depresif bozuklukla iliþkili manik ya da karma nöbetlerin akut tedavisinde, lityum ve valproata tamamlayýcý olarak Mayýs 2008’de onaylandý. Abilify ayrýca, manik depresif bozuklukla iliþkili manik ya da karma nöbetlerin akut tedavisinde ve manik depresif bozukluðun idame tedavisinde monoterapi olarak onaylandý. Abilify, bunamaya baðlý psikozlara sahip ileri yaþtaki hastalarda, artan ölüm oranýný gösteren bir uyarý içermektedir. Antipsikotik ilaçlarla tedavi göre ileri yaþtaki hastalar, yüksek ölüm riski taþýmaktadýrlar. Abilify bunamaya baðlý psikozlu hastalarýn tedavisi için onaylanmamýþtýr.

kaynak: drugs