Ana Sayfa Görüşler ABD Hükümeti Tasarruf Kalemi: Ýlaç!

ABD Hükümeti Tasarruf Kalemi: Ýlaç!

ABD Hükümeti, ilaç þirketlerince kabul edilen ve yýlýn baþýnda duyurulan reçeteli ilaçlarda %50 indirimin, Saðlýk Sigortasý’na kayýtlý yaþlýlara sadece iki ay içinde 38 milyon $ tasarruf saðladýðýný açýkladý.

Bu indirimler, Baþkan Barack Obama’nýn engelliler ve yaþlýlar için federal saðlýk programý olan Medicare (Saðlýk Sigortasý) kapsamýndaki reçeteli ilaç masraflarýný  -“kapsam dýþýlýk” olarak da biliniyor-  2020’ye kadar azaltmayý amaçlayan Karþýlanabilir Bakým Hareketi kapsamýndaki üç ana önlemden biriydi. Saðlýk ve Ýnsan Hizmetleri Dairesi(HHS), 1 Ocak ve 28 Þubat arasý, fiyat indirimleri Saðlýk Sigortasý reçeteli ilaç planý (D Bölümü olarak da bilinir) kapsamýnda olan her birey ceplerinden ödedikleri ilaç masraflarýndan ortalama yaklaþýk 800 $ tasarruf ederken, buna baþvurmuþ yüksek ilaç masrafý olan 11,000 kayýtlýnýn ortalama kiþi baþý 1,775 $ tasarruf yaptýðýný bildirdi.

Rapor, 28 Þubat’a kadar 47,718 kiþinin ortalama 800 $ tasarruf yaptýðýný ve bu hakka sahip milyonlarca kiþinin daha yýlýn ilerleyen zamanlarýnda bundan yararlanacaðýný beklediklerini ekliyor.
Ýkinci önlem ise, ilaç masraflarýnýn bütçe açýðýna sürüklediði insanlara tek seferlik 250 $’lýk indirim çeki verilmesidir. Tahmini olarak buna uygun olan yaklaþýk dört milyon kiþiden 3.8 milyonu indirim ödemelerini aldýlar. Hükümet, buna yakýn sayýdaki saðlýk sigortalýlarýnýn da kapsam dýþýna düþeceðini tahmin ediyor.

Üçüncü olarak, saðlýk yasasý gelecek 10 yýl içerisinde jenerik ilaçlarý da karþýlayacak þekilde geniþleyecek. 2011 için ise, kapsam dýþýj enerik ilaç karþýlama oraný %7 arttý.

HHS Sekreteri KathleenSebelius, “Uzun zamandýr, birçok yaþlý ve engelli insan reçetelerindeki ilaçlar ve yiyecek, kira ve hizmetlere para ödeme ikileminde kalýyordu” diyor ve ekliyor, “Karþýlanabilir Bakým Hareketi yaþlýlara daha karþýlanabilir reçeteler veriyor ve herkesin Medicare’den daha iyi yararlanmasýný saðlýyor”.

Bununla birlikte jenerik ilaç üreticileri sigorta kapsamý dýþýnda verilen ilaçlara indirim yapýlýrsa, “hastalarýn benzer ucuz jenerik ilaçlar olmasýna raðmen yüksek fiyatlý ilaçlarý kullanmaya özendirilmesi gibi istenmeyen sonuçlar doðurabileceði” konusunda uyarýlarda bulundular.

Sektörü temsil eden Jenerik Ýlaç Derneði (Generic Pharmaceutical Association –GphA), Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) sigorta kapsamý dýþýný azaltmanýn, “öncelikle marka ilaçlarýn kullanýlmasý konusundaki özendirmeler” dolayýsýyla 10 yýl içinde 18 milyar $’a mal olacaðýný öngördüðünü söylüyor.

GPhA, Bu ay baþlarýnda Kongre’ye sunulan bir raporda, Medicare Ödeme Danýþma Komisyonu’nun (MedicarePaymentAdvisoryCommission – MedPAC) “D Bölümü’nde daha fazla jenerik ilaç kullanýmýnýn kontrol edilebilir ilaç masraflarý için anahtar olduðunu ifade ettiðini” söylüyor.

kaynak:  pharmatimes