Ana Sayfa Patent AB Merkezi Avrupa Patentini Onayladı

AB Merkezi Avrupa Patentini Onayladı

Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Ýtalya ve Ýspanya dýþýnda bütün üye devletleri kapsayan ortak bir AB
patent sistemi oluþturulmasýný onayladý. Avrupa Parlamentosu’nun 471 üyesi tek bir Avrupa
Birliði patent sistemini desteklerken, 160 üye karþý oy, 42 üye çekimser oy kullandý. Oylama,
bütün üye devletlerin böyle bir sistem konusunda hemfikir olmamasý nedeniyle geçen Aralýk
ayýnda 12 üye devletin tek bir AB patent sisteminin “ileri kooperasyon prosedürü”
kullanýlarak oluþturmasý yönündeki talebinin ardýndan yapýldý.
Avrupa Komisyonu’nun AB patentlerinin yalnýzca Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca
yayýnlanmasý planýna karþý çýkan Ýtalya ve Ýspanya  hariç 27 AB üyesi devletin tümü yeni
prosedürü imzalayacaklarýný belirtti. Bu iki ülke istediði zaman yeni sisteme katýlabilir. Karar,
9-10 Mart’ta yapacaklarý toplantýda, resmi olarak benimsenerek sistemin uygulamaya
konmasý yetkisini sahip Rekabet Kuruluna gönderildi. Komisyon daha sonrasýnda biri (ortak
karar yöntemine göre kabul edilecek) tek patent sistemini oluþturan (danýþma yöntemiyle
kabul edilecek) diðeri ise dil rejimine iliþkin olan iki yasa önerisi sunacak.

kaynak : pharmatimes