Ana Sayfa Görüşler 30 Temmuz Sonrasý 884 Dr. Ýstifasý

30 Temmuz Sonrasý 884 Dr. Ýstifasý

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, CHP Ýstanbul Milletvekili Sacid Yýldýz’ýn, Tam Gün Yasasý ile birlikte “kamuda çalýþan muayenehane sahibi hekimlere baský” yapýldýðýna dair soru önergesini yanýtladý. Ýddialarýn asýlsýz olduðunu açýklayan Saðlýk Bakaný, þöyle dedi:

“Tam Gün Yasasýyla; halkýmýza yüksek standartta, kaliteli, hakkaniyetli ve kolay eriþilebilir bir saðlýk hizmeti vermek, hekimlerimiz baþta olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýza yeni imkanlar sunmak amaçlanmýþ olup bu tür iddialar asýlsýzdýr.”

-“HEKÝMLERÝN MUAYENEHANE AÇMASINA KARÞI DEÐÝLÝZ”-

“Hekimlerin muayenehane açmalarýna karþý olmamýz söz konusu deðildir” diyen Saðlýk Bakaný, “Karþý olduðumuz husus, hastanelerin ve kamu imkanlarýnýn muayenehane aracý olarak kullanýlmasýdýr. Uygulamalarýmýz mevzuatýn yerine getirilmesi ile birlikte vatandaþý korumak amaçlý olmuþtur” dedi.

Bakan Akdað, “Danýþtay kararýnýn ardýndan kamudan istifa eden hekim sayýsý kaçtýr” sorusuna da þöyle dedi:

“30 Temmuz 2010 tarihinden sonra hangi sebeple olursa olsun bakanlýðýmýz kadrolarýndan istifa eden toplam hekim sayýsý 884 iken yine bu tarihten sonra bakanlýðýmýz kadrolarýna baþlayan hekim sayýsý ise 3 bin 942’dir. Görüleceði üzere hekim sayýsýnda bir azalma söz konusu deðildir

kaynak: haber7