Ana Sayfa Görüşler 3 yýlda 40 ülkeden 110 bin Hasta

3 yýlda 40 ülkeden 110 bin Hasta

Yýllýk medikal turist sayýsý 110 bini bulurken, yurtdýþýndan en fazla hasta göz, beyin cerrahisi, ortopedi ve kardiyoloji bölümlerine geliyor. Yabancý hasta listesinde Almanya, Hollanda ve Fransa baþý çekiyor. Ayrýca Irak, Yemen ve Afganistan’dan da ciddi sayýda hasta geliyor.

Artan özel hastaneler sayesinde ciddi bir altyapýya kavuþan Türkiye, saðlýk turizminin de gözdesi oldu. Dünya turizminde önemli bir paya sahip Türkiye’nin yýldýzý, 100 milyar dolarlýk büyüklüðe ulaþan saðlýk turizminde de gittikçe parlýyor. Son üç yýldan beri Türkiye’ye gelen saðlýk turisti sayýsý düzenli olarak artýyor. 2008 yýlýnda 74 bin 93 olan yabancý hasta sayýsý, 2009’da 91 bin 952’ye, geçen sene de 109 bin 678’e yükseldi. 2010 yýlýnda 40 farklý ülkeden gelen hastalarýn yüzde 94’ü özel hastanelerde, yüzde 6’sý da kamu hastanelerinde tedavi oldu. Yurtdýþýndan en fazla hasta göz, beyin cerrahisi, ortopedi ve kardiyoloji bölümlerine geliyor.

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý Saðlýk Turizmi Koordinatörlüðü ile Gazi Üniversitesi Türkiye’nin saðlýk turizmi envanterini çýkardý. Buna göre medikal turizm kapsamýnda gelen yabancý hastalar, Türkiye’yi uygun fiyatý, sunulan saðlýk hizmetlerinin kalitesi, iklim koþullarýnýn uygunluðu, tatil fýrsatlarýnýn çok olmasý, kýsa bekleme süreleri gibi sebeplerle tercih ediyor. Yeterli altyapý ve yetkin hekim kadrosu da yabancý hastalarý Türkiye’ye çekiyor. Medikal turistin tercihinde hastanenin ünü ve fiyat faktörü de belirleyici. Türkiye’ye en fazla hastayý Almanya, Hollanda ve Fransa gönderiyor. Altyapý ve hekim yetersizliði nedeniyle hizmet sýkýntýsý çeken Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden de önemli sayýda hasta geliyor.

Saðlýk hizmetlerinin pahalý ve bekleme sürelerinin uzun olduðu Amerika, Ýngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerden hastalar da Türkiye’deki hastanelerde tedavi oluyor. Afganistan, Yemen ve Sudan ikili anlaþmalar çerçevesinde Türkiye’ye belli sayýda hasta gönderiyor. Almanya’dan gelen saðlýk turistlerinin yüzde 43’ü, Hollanda’dan gelenlerin yüzde 70’i göz operasyonu yaptýrýyor. Kardiyoloji bölümüne ise Irak’tan gelen hastalar ilgi gösteriyor. Bu ülkeden gelen hastalar içinde kardiyolojiye gelenlerin oraný yüzde 35’e ulaþýyor.

En fazla medikal turist çeken 12 ilin hastane verilerine göre, ilk üç sýrayý Ýstanbul, Kayseri ve Adana oluþturuyor. Ýstanbul ulaþým ve altyapý ve nitelikli personel ve fiziki þartlarý sayesinde avantajlý konumda bulunurken en çok hasta çeken iller arasýnda Kayseri ve Gaziantep’in de yer almasý dikkat çekiyor. Araþtýrmayý yapan ekibin baþkanlýðýný yürüten Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Turizmi Koordinatörü Dr. Dursun Aydýn, 185 milyon nüfusuyla Batý Avrupa ülkelerinin saðlýk turizminde Türkiye için önemli bir potansiyele sahip olduðunu dile getirdi. Dünyagöz Hastaneler Grubu Uluslararasý Ýliþkiler Grup Müdürü Gökhan Yuðrucu ise saðlýk turizminde baþarýlý olmak için, belli bir yatýrým, iyi bir ekip, tecrübe ve vizyon gerektiðini belirtti. Yuðrucu, “Biz 8 yýldan beri saðlýk turizmine 10 milyon dolar yatýrým yaptýk. Hastanelerimizde 18 dilde hizmet veren personelimiz var.” diye konuþtu. Þirket, son üç yýlda 67 bin saðlýk turisti getirdi.

YABANCI HASTA, GÖZÜNÜ TÜRKÝYE’DE AÇIYOR

Türkiye’ye tedavi amaçlý gelen turistler, en çok göz bölümüne baþvuruyor. Göz, Türkiye’ye gelen toplam hastalarýn içindeki yüzde 66 paya sahip. 2009 yýlýnda onkoloji ve plastik cerrahi ön plana çýkarken onkoloji bölümüne gelen hasta sayýsý yüzde 15, plastik cerrahiye ise yüzde 25 dolayýnda arttý. Göz tedavisinin kiþi baþý getirisi bin dolarýn altýnda. Onkoloji, kardiyovasküler, cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi 15 bin dolarýn üzerinde.

TÜRKÝYE’YE GELEN SAÐLIK TURÝSTÝ SAYILARI

                         2008            2009              2010
 Özel               56.276         70.519            77.003
 Kamu             17.817         21.442            32.675
 Toplam           74.093         91.961          109.678

kaynak: Zaman gaztesi-Þaban Gündüz