Ana Sayfa Ekonomi 12 Binin Üzerinde Patent Baþvurusu Bekleniyor

12 Binin Üzerinde Patent Baþvurusu Bekleniyor

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Baþkaný Habib Asan, 2010 yýlýnýn sýnai mülkiyet verileri bakýmýndan son derece olumlu geçtiðini belirterek, bu yýl için de 100 binin üzerinde marka, 12 binin üzerinde de patent baþvurusu beklediklerini söyledi.

Asan, ekonomik krizin etkisiyle dünyada 2009 ve 2010’da sýnai mülkiyet verilerinde duraklama ya da azalýþlar kaydedilirken, Türkiye’de artýþýn devam ettiðini, hatta “kriz sýnai mülkiyet verileri bakýmýndan bizi teðet geçti” denilebileceðini ifade etti.

2010 yýlýnda hem ulusal hem de uluslararasý patent baþvurularýnda 2009 yýlýna göre yaklaþýk yüzde 16’lýk bir artýþ olduðunu belirten Asan, geçen yýl toplam baþvuru sayýsýnýn faydalý modelle (küçük patent) birlikte 11 bin 500 rakamýný aþtýðýný bildirdi.

Assan, yerli baþvurularýn yüzde 26 oranýnda arttýðýna dikkat çekti.

Patent baþvurularýnda yüzde 500 oranýnda artýþ oldu

Patent baþvurularýnda 2002-2010 arasýndaki dönemde de artýþ oranýnýn yüzde 450-500’e ulaþtýðýna iþaret eden Asan, Türkiye’nin bu artýþ oranýyla söz konusu dönemde dünyada Çin’den sonra ikinci olduðunu, hatta bazý yýllarda ilk sýrada bulunduðunu ifade etti.

2010 yýlýnýn son çeyreði ve bu yýlýn Ocak ayý rakamlarýnýn baþvuru sayýlarýnýn daha da artacaðýný gösterdiðini belirten Asan, “Rakamlar 2011 yýlýnýn son derece baþarýlý geçeceðini gösteriyor. Baþvuru sayýlarýnýn markada 100 binin, patentte ise 12-13 binin üzerinde olmasýný bekliyoruz” dedi.

Türkiye marka baþvurularýnda ikinci sýrada

Marka baþvurularýnda da geçen yýl bir önceki yýla kýyasla yüzde 20’lik bir artýþýn söz konusu olduðunu belirten Asan, bu baþvurularýnda 2010 sonu itibariyle 85 bin 500 rakamýnýn aþýldýðýný ve Türkiye’nin Almanya’yý geçerek Fransa’nýn ardýndan ikinci olduðunu kaydetti.

2011 yýlý Ocak ayý rakamlarýnýn ise yüzde 35’e varan bir artýþa iþaret ettiðini anlatan Asan, bunun yýl sonunda 100 bin rakamýnýn geçileceðinin göstergesi olduðunu ifade etti. Asan, marka baþvurularýnda bu yýl Türkiye’nin Fransa’yý da geçerek birinci olabileceðini söyledi.

 kaynak: Dünya gazetesi