Ana Sayfa Görüşler Yüzde 45,2 ile Dünya Lideriyiz

Yüzde 45,2 ile Dünya Lideriyiz

Halk normal doðumla ilgili bilgilendirilecek. Bakanlýk normal doðumu teþvik eden hekim, ebe ve saðlýk personel daha çok kazanacak. Ebelik müessesesi ise güçlendirilecek.

Türkiye yüzde 45.2 ile sezaryenle doðumda dünya 1’incisi. Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü’nün Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði’yle ortak oluþturduðu çalýþma grubunun hedefi, bu oraný Haziran 2013’te dünya ortalamasý olan yüzde 35’e çekmek.

Ulusal mý, kiþisel mi? Zübeyde Haným Kadýn Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Ümit Göktolga, “Tanýnmýþ yüzler aracýlýðýyla normal doðumun faydalarý anlatýlacak. Gebeyi normal doðuma teþvik eden hekim ve ebelere 2 kat fazla ücret ödenecek. (Göktolga bu konunun ayrýntýlarýný üzerinde çalýþtýðý gerekçesiyle açýklamadý.) Ebelik güçlendirilecek. Saðlýk Bakanlýðý’nýn oluþturduðu baðýmsýz bir grup hastaneleri denetleyerek sezaryen oranlarýný gözden geçirecek. Doðum sosyal bir olgu. Doðumla ilgili politikalarýn ulusal olarak belirlenmesi gerek” dedi.

Ý.Ü. Cerrahpaþa Fakültesi Kadýn ve Doðum Hastalýklarý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Engin Oral’a göre konu vaka vaka ele alýnmalý: “Hekim ve hasta tüm þartlarý gözden geçirip birlikte karar vermeli. Erken sezeryan bebekte solunum sýkýntýsýna yol açar, anne için enfeksiyon, kanama riski vardýr. Normal doðumda komplikasyon riski yoktur ama genelde vajinaya dikiþ atýlýr, tekrarlayan normal doðumlar, idrar kaçýrma ve cinsel iliþkide sýkýntýya yol açabilir.”

‘Sezaryen yap puaný kap’ devri bitecek

Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ali Çerkezoðlu’nun verdiði bilgiye göre normal doðuma fazla ücret halen uygulanan performansa dayalý ödeme sisteminde sezaryen yerine normal doðuma daha fazla ‘puan’ vererek uygulanabilir. Halen uygulanan sistemde doktorlar yaptýklarý ‘iþ’ baþýna (dikiþ, sezaryenle doðum vs..) puan alýyor ve bu paraya dönüþüyor. Çerkezoðlu, “Performans sistemi baþladýðýndan beri sezaryenla doðum çok arttý. Dünyada hiçbir ülkede bu kadar yüksek bir oran yok. Bakanlýðýn sezaryen oranýný aþaðýya çekme çabasý doðru. Ama biçimi bu olmamalý. Sezaryaný önlemenin yolu, normal doðumu teþvik edene ekstra para vermek deðil, performans sistemini tümüyle deðiþtirmektir” dedi.

Sancýsýz doðum da teþvik edilecek

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Mete Ýtil normal doðumu teþvik için epidural anestezi yöntemini de yaygýnlaþtýracaklarýný açýkladý: “Hedef daha az sezaryen deðil daha doðru doðum yönetimi. Bunun için klinik hizmet, idari ve halka yönelik yeni düzenlemeler olacak. Hekim, ebe ve diðer saðlýk personelinin, vajinal normal doðumu özendirme içinde bir tutum ve davranýþ geliþtirmeleri saðlanacak. Ayrýca normal doðumda kullanýlan ve aðrýsýz anestezi biçimi olan epidural anestezi yöntemini yaygýnlaþtýrmaya yönelik bir yaklaþým sergilenecek.”

Normal doðumda epidural anesteziyle kadýnýn belden aþaðýsý uyuþturuluyor, böylece kadýn doðum sancýlarýný daha az hissediyor.

Ebelere yeni yetki ve haklar verilecek

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde, doðum üniteleri kadýnýn mahremiyetine özen gösterilecek þekilde planlanacak. Sancýlý gebe özel salona alýnacak ve doðum da ayný odada gerçekleþtirecek. Saðlýk ekibi orada bulunacak.

Gebeyi normal doðuma teþvik eden hekim, ebe ve saðlýk çalýþanýna, bakanlýk tarafýndan 2 kat fazla ücret ödenecek.

Ebelerin yetkileri ve özlük haklarý yeniden düzenlenecek, ebelik müessesesi güçlendirilecek.

Mart ayýnda ulusal basýnda büyük bir kampanya baþlatýlacak. Tanýnmýþ yüzler aracýlýðýyla anne adaylarýna normal doðumun faydalarý anlatýlacak. Gebe takip merkezlerinde de hamilelere normal doðum ve sezaryenle ilgili detaylý bilgi verilecek.

Kaynak : Radikal