Ana Sayfa Ekonomi Ýngiliz Diageo Mey’i Satýn Alýyor

Ýngiliz Diageo Mey’i Satýn Alýyor

Ýngiliz alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey Ýçki’yi 1.5 milyar euroya satýn alma konusunda anlaþtý. Diageo bu satýn almayla ekonomisi hýzlý geliþen Türkiye’de geniþ daðýtým aðýna sahip olacak.

Mey Ýçki’nin alýnmasýnýn Diageo’ya Türkiye pazarýnda büyük bir pay kazandýrmasý bekleniyor. Tanýnmýþ viski markasý Johnnie Walker ve Smirnoff vodka ürünlerinin de sahibi olan Diageo’nun bu satýn almayla pazarýný geniþleteceði bekleniyor.

Türkiye’de yaklaþýk 50 bin perakende þubesi olan Mey Ýçki, ülkedeki toplam raký satýþ hacminin yüzde 80’ine sahip bulunuyor.

Mey Ýçki’nin sahibi olan ABD’li özel sermaye giriþimi þirketi TPG Capital, geçtiðimiz günlerde Mey Ýçki’nin yüzde 25 oranýnda halka arz edileceðini söylemiþti.

Diageo ve diðer dört yabancý alkollü içki üreticisi þirketler, son altý yýldýr Türkiye ile gümrük vergisi üzerinde anlaþmazlýk yaþýyordu. Diageo, son altý aydýr Türkiye’ye sevkiyat da gerçekleþtiremiyordu.

Türk hükümeti, alkollü içecek üreten þirketlerden 2001 ile 2009 yýllarý arasýnda ödedikleri ithalat vergilerini artýrmasýný istemiþti. Diageo’nun yýllýk hesaplamalarýna göre gümrük vergisi tutarýnýn 160 milyon dolarý aþmasý bekleniyor.

Ancak, son çýkan bir yasayla bu konudaki anlaþmazlýðýn çözüme doðru yaklaþmasý, þirketin Mey Ýçki’yi alma iþtahýný da artýrdý.

 TPG Capital, Mey Ýçki’nin yüzde 90’ýný 2006’da 810 milyon dolara almýþtý. Satýþ, içecek satýþ kurulunun danýþmanlýðýnda gerçekleþmiþ, Türk hükümetine de satýþta 292 milyon dolar ödenmiþti.

Diageo’nun yaný sýra, birçok Batýlý þirket büyümekte olan piyasalara girmek için fýrsat arýyor

kaynak: bigpara