Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Web Sayfalarý Dr.’a Reçete Talebi Yaratýyor!

Ýlaç Web Sayfalarý Dr.’a Reçete Talebi Yaratýyor!

Ýlaç ve Saðlýk Piyasasý Araþtýrma Firmasý Manhattan Research, e-ilaç tüketicilerinin internette  davranýþ biçimlerini araþtýrdý ve   v10.0 araþtýrmasýný çok yakýn zamanda yayýnladý.

Çalýþma, ilaç ürün internet sitelerinin ziyaret eylemlerinin yönlendirmesinde gayet etkili olduðunu kanýtladý. Araþtýrma sonuçlarý, bu internet sitelerini ziyaret eden e-ilaç tüketicilerinin %74’ünün, ziyaretlerinin hemen ardýndan ürün iliþkili bir hareket ya da iþlemde bulunduklarýný ya da bu ürün bilgisini doktoruyla, ailesi veya arkadaþlarýyla paylaþarak reçetelerine yazýlmasýný talep ettiklerini veya internette ayný ürün ile ilgili daha fazla bilgiye ulaþmaya çalýþtýklarýný göstermektedir.

Çalýþmada izlenen 320’den fazla ilaç ürün internet sitesi arasýnda, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanýlan Levitra® markasýnýn internet sitesi ziyaret edildikten sonra tüketicilerin doktorlarýndan en çok reçetelere yazmalarýný istedikleri ürün oldu. Chantix®, Cialis®, Nexium® ve Yaz® markalý ürünlerin internet siteleri de bu anlamda onu izlediler.

En yüksek ziyaret oranlarýna sahip olan internet siteleri, kendilerini ziyaret ettikten sonra tüketicilerin “doktorlarýndan reçetelerine bu ilacý yazdýrmalarýný” tavsiye ediyorlar. Bu internet siteleri de daha çok 18 yaþ üstü ürünlerin satýldýðý ya da yaþ olarak 60 yaþýn üzerindeki tüketicilere yönelik ürünlerin bulunduðu internet siteleri olmaktadýr.

worldpharmanews den