Ana Sayfa Görüşler Ýçinden Tebeþir Tozu Geçen Ýlaçlar! SGK

Ýçinden Tebeþir Tozu Geçen Ýlaçlar! SGK

SGK Baþkaný Zararsýz, bazý depolarýn kontrolsüz þekilde etiket bastýðýný belirterek, operasyonlarda içinde tebeþir tozu bile bulunan ilaçlar yakaladýklarýný söyledi

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Emin Zararsýz, karekod uygulamasýyla birlikte yaþanan tartýþmalarýn ardýndan bazý depolarýn bilinçli olarak kontrolsüz þekilde etiket basmasýndan kaynaklanan usulsüzlükler nedeniyle 1.5 katrilyon liraya yakýn usulsüzlüðe müdahale edemediklerini söyledi. Zararsýz, karekod uygulamasýna geçilmeden önce bilinçli olarak basýlan kaçak ilaçlarýn piyasaya sürüldüðünü, bazý eczanelerin de buna aracý olduklarýný, son olarak Ýskenderun ve Malatya’da kaçak ilaç operasyonu yaptýklarýný belirterek, “Ýçinde tebeþir tozu gibi bazý maddeler bulunan sahte ilaçlar piyasaya sürülüyor. Bunlar yakalandý” dedi.

ÞÝFA BULUYORUM SANIYOR

Danýþtay’ýn verdiði kararda SGK’nýn icazet almadan düzenlemeye gittiði eleþtirisini getirdiðini kaydeden Zararsýz “Kanunla kurulmuþ bir kurumum, rüyada þunu gördüm bu kararý ona göre alýyor deðilim. Vatandaþýn ihtiyaçlarýna göre düzenleme yapýlýyor. 150 milyon etiket sahte ilacý teþvik ediyor” dedi. Son olarak Ýskenderun ve Malatya’da yapýlan operasyonlarda, içinde tebeþir tozu bulunan sahte ilaçlarýn bulunduðunu kaydeden Zararsýz, þöyle konuþtu: “Ýskenderun’da ve Malatya’da sahte ilaç imal edenler yakalandý. Niye oralarda yakalanýyor? Çünkü fazla etiketi basýyorlar sahte ilaca, vatandaþ þifa buluyorum diye belki de saðlýðýna zararlý ilaçlarý veya kimyasallarý alýyor.” • NEVÝN BÝLGÝN ANKARA

Kutu masrafý 10 lira

Zararsýz “150 milyon adet ilaç kutusu etiketi var. Türkiye’de kutu masrafý 10 lira, 1 lira ile bin lira olan da var. Ama ortalama 10 lira. 150 milyon çarpý 10 TL maliyeti siz düþünün. Bunun parasý devletten, SGK’dan çýkacak. Dürüstlük yapýp bu usulsüzlüðün dýþýnda kalan da var ama 1 kiþi bile 1 kutuyu bu yöntemle piyasaya sürüp para alýrsa usulsüzlük ve devleti dolandýrma söz konusu olur” dedi.

Star gazetesinden