Ana Sayfa Görüşler Türk Nöroþirurji Derneðine Kongre Desteði

Türk Nöroþirurji Derneðine Kongre Desteði

Baþbakan, Ýstanbul’un, 2017’deki Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi’ne ev sahipliði yapmasý için “Harbiye Kongre Merkezi’nin ücretsiz tahsisi için üzerimize düþeni yerine getireceðiz” dedi

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Dolmabahçe’deki Baþbakanlýk Çalýþma Ofisi’nde, Uluslararasý Asya-Anadolu Beyin Cerrahi Dostluk Kongresi üyelerini yemekte aðýrladý. Erdoðan, aralarýnda Dünya Sinir Cerrahlarý Derneði Baþkaný Genel Sekreteri, Onursal Baþkaný ve yüzyýlýn beyin cerrahý seçilen Prof. Dr. Gazi Yaþargil’in de bulunduðu konuklarýna destek sözü verdi.

Ýstanbul’da düzenlenen Uluslararasý Asya-Anadolu Beyin Cerrahi Dostluk Kongresi’ne ev sahipliði yapan Türk Nöroþirürji Derneðinin yöneticilerine þükranlarýný sunan Baþbakan Erdoðan, “Umarým kelimeyi doðru telaffuz etmiþimdir. Çünkü ben ekonomistim. Türkçe’ye en yakýn çevirisini, sinir cerrahisi kavramýný izninizle kullanmak isterim” diye konuþtu. Erdoðan, Ýstanbul’un kadim tarihi, renkli kültürü ve zengin medeniyetiyle, tüm zamanlarýn bir kültür ve hoþgörü baþkenti olmayý ziyadesiyle hak ettiðini vurgulayarak, kentin geçmiþ ile geleceði, doðu ile batýyý, Asya ile Avrupa’yý ayný anda ziyaretçilerine cömertçe sunan eþsiz bir þehir olduðunu kaydetti. Son dönemde yaptýklarý büyük ölçekli yatýrýmlarla Ýstanbul’un çehresini ciddi þekilde deðiþtirdiklerini hatýrlatan Erdoðan, konuþtuðu kürsünün arkasýndaki tabloyu iþaret etti. Erdoðan, “Þu arkamdaki tablo Ýstanbul’un özetidir. Ama çok küçük bir özetidir” dedi. Ýstanbul’un öncelikle bir tarih ve kültür þehri olduðunu vurgulayan Erdoðan, “Adeta zaman tünelinde seyahat ettiðinizi Ýstanbul’un hemen her sokaðýnda hissedebilirsiniz. Ýstanbul ayný zamanda bir ticaret ve finans þehridir” diye konuþtu. Ýstanbul’un, kültür turizminde dünyanýn ilgisini üzerinde topladýðý kadar, saðlýk turizmi ve kongre turizminde de artýk çok daha fazla ilgi gördüðünü belirten Erdoðan þunlarý söyledi: “Ýstanbul’un, 2017’de yapýlacak Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi için her açýdan isabetli bir þehir olduðuna inanýyoruz. Harbiye Kongre Merkezi’nin ücretsiz tahsisi konusunda üzerimize düþeni yerine getireceðiz.” Türk Nöroþirürji Derneði Baþkaný Murad Bavbek ise Dünya Beyin Cerrahisi Kongresinin Ýstanbul’a getirilmesi konusundaki desteklerinden ötürü Erdoðan’a plaket sundu.

kaynak: Sabah gazetesi