Ana Sayfa Görüşler Tüm Nüfus GSS Kapsamýnda Olacak

Tüm Nüfus GSS Kapsamýnda Olacak

Nüfusun tamamý sigortalý olacak’


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkan Yardýmcýsý Fatih Acar, SGK’nýn, nüfusun tamamýný içine alan bir sistemi uygulayacaðýný belirterek, bunun, 72,5 milyon nüfusun tamamýnýn genel saðlýk sigortasý þemsiyesi altýnda olmasý anlamýna geldiðini söyledi.

Acar, Bursa Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (BUÝSAD) Baþkaný Mehmet Arif Özer ve yönetim kurulu üyelerini BUSÝAD Evi’nde ziyaret etti.

Fatih Acar, burada yaptýðý konuþmada, Torba Yasa’nýn çok önemli olduðunu belirterek, özellikle borçlularý ilgilendiren oldukça kapsamlý yasayla ilgili bilgilendirme çalýþmalarý çerçevesinde Bursa’da olduklarýný belirtti.

Bursa’da yaklaþýk 1,5 milyar liraya yakýn prim alacaklarý bulunduðunu vurgulayan Acar, þöyle devam etti:

”Bunun 600 milyon liraya yakýný Bað-Kur’lularla ilgili. Diðeri büyük iþ verenlerimizi ilgilendiriyor. 50 bin liranýn üzerinde 2 bin 450 civarýnda iþ yerimizin borcu var. Bu borçlarýn yasa kapsamýnda ödenmesi önemli. Bu açýdan ilk elden sanayici ve iþ adamlarýmýzýn derneðine ziyaret gerçekleþtirdik. Özellikle 5 puanlýk prim indirimi var. Bu indirimden yararlanýlmasý için borçlu olunmamasý gerekiyor. Dolayýsýyla bu borçlarýn ödenmesi durumunda, hem borçlarýn silinmesi söz konusu olacak, hem de 5 puanlýk indirimden yararlanacaðý için ilave avantaj saðlanacak. Bunlar çok önemli diye düþünüyorum.”

Acar, iþ adamlarýyla ilgili 800 milyon liraya yakýn alacaðýn birikmiþ olmasýnýn Bursa’nýn önemini artýrdýðýný belirterek, ”Reformla, yasayla sadece prim alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý deðil çok önemli avantajlar getiriliyor. Yasanýn getirdikleriyle ilgili bilgilendirme ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz” dedi.

-HERKES SÝGORTA KAPSAMINDA-

Bir gazetecinin ”Bir konuþmanýzda ’70 milyonu sigortalý yapacaðýz’ dediniz. Bu konuda bilgi verir misiniz?” sorusunu Acar, þöyle yanýtladý:

”Bu, biraz yanlýþ anlaþýldý. Þu anda sosyal güvenlik kapsamýnda 58 milyonun üzerinde kiþi var. 4/A kapsamýnda bir iþverene tabi olarak çalýþanlar, baðýmsýz çalýþanlar ya da devlet memuru statüsünde olanlar var. Bunlar ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþi sayýsý 58 milyonun üzerinde. Yeþil kartlýlar ve üç statünün dýþýnda olanlar da var. 1 Ocak 2012 itibarýyla bunlar da sosyal güvenlik þemsiyesi altýna girmiþ olacak. Böylece artýk SGK, nüfusun tamamýný içine alan bir sistem uygulayacak. Bu, 72,5 milyon nüfusun tamamýnýn genel saðlýk sigortasý þemsiyesi altýnda olmasý demektir. Bir kiþi doðar doðmaz 18 yaþýna kadar anne-babasýnýn sigortasý sorgulanmadan sigortadan yararlanacak, öðrenci ise 25 yaþýna kadar bu devam edecek. 25 yaþýndan sonra bir kiþinin, asgari ücretin üçte birinden az geliri varsa, ödeme imkaný yoksa, primini devlet ödeyecek. Reformun getirdiði sistem nüfusun tamamýný genel saðlýk sigortasý þemsiyesine alan sistem. Bu, torba yasayla gelen bir düzenleme deðil.”

-”BÝZÝM SUÇUMUZ NEYDÝ”-

BUSÝAD Baþkaný Mehmet Arif Özer ise bir takým alacaklarýn yapýlandýrýlarak tahsil edilmesinin çok önemli olduðunu söyledi.

Zamanýnda sigortasýný, vergisini ödeyen mükelleflerin taleplerinin olduðunu vurgulayan Özer, ”Ýþ adamlarýmýz, ‘bizim suçumuz neydi?’ diyorlar. Dürüst mükellefler için, düþük de olsa indirim, ödüllendirme gibi sistem kurulursa vicdanlar biraz daha rahat olacak” dedi.

Bunun üzerine Acar, ”(Vergisini, primini düzenli ödeyenler için avantaj) denildi. 5 puanlýk prim indirimi, primini düzenli ödeyenler için getirildi. Bu 5 puanlýk indirim, 100 bin liralýk primde 14 bin liraya isabet eden indirimi ifade ediyor. Bu 5 puanlýk indirimden yararlanmak için borcunun olmamasý kayýt dýþý çalýþtýrýlmamasý gerekiyor” diye konuþtu.

kaynak:akþam gazetesi