Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TEB 55 Yaþýnda

TEB 55 Yaþýnda

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ 55 YAÞINDA

Bugün 2 Þubat, Türk Eczacýlarý Birliði’nin kuruluþunun 55. yýldönümü. Emekle, mücadeleyle, dostlukla ve dayanýþmayla geçen bu 55 yýl süresince kamuda, ilaç endüstrisinde ya da halk eczanelerinde hizmet sunan tüm eczacýlarýn ortak ihtiyaç ve taleplerini karþýlayarak, meslekî faaliyetlerini kolaylaþtýrmak ve eczacýlýk mesleðinin geliþimini saðlamak amacýyla çalýþmakla kalmadýk; meslekî çýkarlarýn ötesinde halk saðlýðýný her þeyin üstünde tutan bir çizgiyi temel aldýk.

Hastayý salt bir müþteriye, ilacý da herhangi bir metaya indirgeyen politikalarýn karþýsýnda durduk. Halkýn ilaca ve saðlýða eriþim hakkýnýn en temel insan haklarýndan biri olduðunun, herkesin ilaç ve saðlýk hizmetlerinden eþit bir biçimde yararlanmasý gerektiðinin altýný çizdik. Ýlaçta reklamýn öldüreceðini, ilacýn fikrî mülkiyet konusu olmamasý gerektiðini ve saðlýkta rekabet olmayacaðýný; ilacýn eczaneler dýþýnda kontrolsüz satýmýnýn olumsuz sonuçlarýný her defasýnda gündeme getirdik. Bu çerçevede akýlcý ilaç kullanýmýný ön plana çýkardýk; akýlcý ilaç politikalarýnýn salt ucuz ilaç olmadýðýný, ilaca eriþimi kolaylaþtýracak ve tedaviyi yaygýnlaþtýracak bir tercih olduðunu anlatmaya çaba gösterdik. Saðlýk hizmetlerinin ertelenemez bir faaliyet olduðu gerekçesiyle, ilaç ve eczacýlýk hizmetini aksatan ya da durduran her türlü düzenlemeye karþý sesimizi yükselttik.

Eczacýlýk alanýnda dünyadaki yeni yönelimleri takip ederek buna uygun politikalar belirlemeye çalýþtýk. Meslektaþlarýmýzýn söz konusu geliþmelerden haberdar olabilmesini saðlamak amacýyla yoðun yayýn faaliyetlerine ve meslek içi eðitimlere imza attýk. Bu baðlamda geçen yýl mesleðimizin geliþim seyrindeki yenilikleri masaya yatýrmak, deðiþimleri bütüncül bir perspektifle kavramak ve geleceðimizi tartýþmak için 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasýnda 10. Türkiye Eczacýlýk Kongresi’ni gerçekleþtirmiþ olmanýn haklý gururunu yaþadýk.

Tarihimiz boyunca hem meslek mensuplarýmýz hem de toplum saðlýðý açýsýndan önemli kazanýmlar elde ettik. Türkiye’deki 30.000 eczacýnýn temsilcisi olarak, ilaç politikalarýnýn belirlenmesi süreçlerindeki haklý argümanlarýmýzý, bundan böyle de gerekli her araçla savunmaya devam edeceðiz.

Yalnýzca bir meslek kuruluþu deðil ayný zamanda bir sivil toplum örgütü olmanýn bilinciyle hareket ederek, geniþ toplumsal kesimlerin sorunlarýna duyarlýlýk gösterdik; onlarýn taleplerinin yanýnda yer alarak dayanýþma içerisinde olduk. Türkiye’de kültürel ve siyasal alanýn demokratikleþmesi, herkesin bu zeminde politika üretebilmesi ve insan onuruna yaraþan bir biçimde yaþayabilmesinin savunucusu olduk.

Türk Eczacýlarý Birliði olarak geçmiþimizden aldýðýmýz güçle geleceðimizi inþa edecek; mesleðimizin geliþmesi ve halk saðlýðýnýn korunmasý yolundaki çalýþmalarýmýzý büyük bir kararlýlýkla sürdürerek, ülkemize hizmet edeceðiz. Mesleðimiz yaþadýkça devam edecek bu mücadelede, Birliðimizi yaratan ‘birlikteliðimizden’ aldýðýmýz güçle; umutla ve kararlýlýkla geleceðe yürüyoruz. Eczacý Odalarýmýz, Eczacý Kooperatiflerimiz ile birlikte, eczane çalýþanlarýmýza, Oda ve Birlik çalýþanlarýmýza ve en önemlisi Türkiye’nin dört bir yanýnda ilaç ve eczacýlýk hizmeti sunan meslektaþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

MERKEZ HEYETÝ