Ana Sayfa Görüşler Tam Güne Neþter

Tam Güne Neþter

Tam Gün Yasasý’na neþter vuruluyor. Uygulama ile ortaya çýkan 400 milyon liralýk gelir kaybýný devlet karþýlayacak

Baþbakan Erdoðan’ýn, ‘üzerinde çalýþýn’ talimatýný vermesinin ardýndan harekete geçen Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK) ve Saðlýk Bakanlýðý ile ekonomi yetkilileri, týp fakültelerindeki öðretim üyelerinin Tam Gün Yasasý’ndan olumsuz etkilenmesini engellemek için yeni bir düzenleme hazýrlýyor. Tam Gün Yasasý ile maaþlarý düþen hocalarýn ücretleri artýrýlacak. Düzenleme ile bu çerçevede görev yapan üniversite hocalarý için yeni bir sözleþmeli statü hazýrlanacak. Bu statüde çalýþan hocalara da, döner sermaye, devlet katkýsý gibi deðiþik adlar altýnda aldýklarý ücretler kadar maaþ ödenecek.

400 MÝLYON LÝRALIK GELÝR KAYBI

Örneðin, tüm kalemlerden aylýk 10 bin lira kazanan bir profesöre, ayný düzeyde maaþ verilecek. Ancak, bu kapsamdaki görevlilerin statüsü farklý olacak. Üniversite görevlisi, üniversitenin dýþýnda görev yapmayacak. Öte yandan YÖK’ün yaptýðý araþtýrmaya göre Tam Gün Yasasý, üniversitelerde öðretim üyelerinin maaþlarýnda yüzde 20’ye varan oranda düþüþlere yol açtý. Üniversitelerdeki tüm öðretim üyeleri dikkate alýndýðýnda bu düþüþ yýllýk 400 milyon liralýk gelir kaybýna yol açtý. Maliye ile Saðlýk Bakanlýðý’nýn ortaya çýkan kaybýn giderilmesine yeþil ýþýk yaktýklarý kaydedildi.

kaynak: Star gazetesi