Ana Sayfa Görüşler Sanofi-Aventis 20,1 Milyar Dolara Genzyme’i Satýn Alýyor

Sanofi-Aventis 20,1 Milyar Dolara Genzyme’i Satýn Alýyor

Sanofi-Aventis ve Genzyme Anonim Þirketi, Sanofi-Aventis’in hisse baþýna 74 dolara yani yaklaþýk 20,1 milyar dolara Genzyme’i satýn almasý konusunda kesin bir anlaþmaya vardýlar. Bu nakit ödemeye ek olarak, her bir Genzyme hissedarý, Lemtrada™(alemtuzumab MS)’ya baðlý herhangi bir baþarý olasýlýðýnda veya Cerezyme® ve Fabrazyme® üretim miktarlarýnda 2011 yýlý içerisinde bir dönüm noktasý yaþanmasý dolayýsýyla ödenme ihtimali olan ek parasal miktarlardan faydalanma hakký taþýmasý nedeniyle sahip olduðu her hisse için bir adet Þartlý Deðer Hakký (CVR) edinmiþ olacak. Ýki þirketin de Yönetim Kurullarý tarafýndan oybirliðiyle kabul edilmiþ olan alým-satým iþleminin alýþýlmýþ kapatma koþullarýna uygun olarak 2011 yýlýnýn ikinci çeyreðine doðru gerçekleþmesi bekleniyor

kaynak:marketwatch

daha fazlasý: http://en.winally.com/_175_Sanofi-Aventis_to_Acquire_Genzyme_for_$20.1_billion