Ana Sayfa Görüşler Sahte Ýlaca Dikkat TEB

Sahte Ýlaca Dikkat TEB

Türk Eczacýlarý Birliði olarak, bugüne kadar “Günübirlik Tedavi” adý altýnda, ayaktan tedavi gören hastalarýn ilaçlarýnýn hastanelerden karþýlanmasý uygulamasýnýn sakýncalarýna birçok kez dikkat çektik. Kamuoyunu bu konuda uyardýk.

Her þeyden önce günübirlik tedavi kapsamýnda hastalara ayaktan tedavide uygulanan ilaçlar sahte olma riski barýndýrmaktadýr. Daha yakýn bir zaman önce, bu tespiti doðrularcasýna bir hastanede kolon ve lenf kanseri için uygulanan ilaçlarýn sahte olduðu tespit edilmiþti. Ancak bunun yapýsal bir sorundan kaynaklandýðý ýsrarla görmezden gelindi. Sorunun dolayýsýyla çözümün üstü örtüldü.

Sorunun temelinde hastanelerde ayaktan tedavide kullanýlan ilaçlara iliþkin herhangi bir denetim mekanizmasý olmamasý yatmaktadýr. Bugün tüm Türkiye’deki eczanelerde uygulanan ve dünyaya örnek olarak lanse edilen ‘Ýlaç Takip Sistemi’ temel olarak ilaçta sahteciliði önleme amacýndayken, anlaþýlamaz bir biçimde hastanelerden sunulan ilaçlar bu denetimin dýþýnda tutulmaktadýr. Diðer yandan, hastanelerin çoðunda ilaçlarý kontrol edebilecek eczacý istihdam edilmediði de bilinmektedir.

Bu sistem hastaneler tarafýndan, son kullanma tarihi geçmiþ ilaçlarýn toplu ihale yöntemiyle çok ucuz fiyatlara temin edilip hastalara uygulamasý riskini sürekli barýndýrmaktadýr. Ancak saðlýk söz konusu olduðunda maliyetten önce gözetilmesi gereken öncelikler bulunur. Bu uygulamanýn bu haliyle devam etmesi, önümüzdeki dönemde yeni acý vakalarýn kamuoyu gündemine gelmesine neden olacaktýr.

Deðerli Basýn Mensuplarý,

Bu konuda tek çözüm; bu saðlýksýz uygulamadan vazgeçilmesi ve ayaktan tedavide kullanýlan ilaçlarýn da eczanelerden temin edilmesidir. Herkesin ilaçlarýný istediði bir eczaneden alma, kutusunu kontrol etme, ilacýn güvenliðiyle ilgili sorular sorma hakký vardýr. Eczaneler yalnýzca ilaç sunulan deðil ayný zamanda ilaca iliþkin danýþmanlýk hizmeti verilen ve ilaçlarda tam güvenliðin saðlandýðý yerlerdir. Bu mekanizmalarý dýþlayan ayaktan tedavide ilaç kullanýmý konusunda; hastalarýmýzý kendilerini bekleyen büyük tehlikeye karþý bir kez daha uyarýyor, hastane görevlisi tarafýndan kendilerine verilen ilacýn, kapalý kutusunu görmeleri konusunda ýsrarcý olmalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz.

Bu sürecin baþýndan beri takipçisi olan Türk Eczacýlarý Birliði olarak, “Günübirlik Tedavi Uygulamasý”nýn kaldýrýlmasý için açmýþ olduðumuz dava devam ediyor. Yetkilileri, insan saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bu tür bir yanlýþ uygulamadan acilen vazgeçmeleri konusunda uyarýyor, ilaç temininde en doðru ve en güvenli yerin halk eczaneleri olduðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz.

Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ