Ana Sayfa Görüşler Saðlýða 2008’de 57,7 milyar lira harcandý

Saðlýða 2008’de 57,7 milyar lira harcandý


Son yýllarda saðlýk hizmetine eriþimin kolaylaþtýrýlmasýyla vatandaþ hastane ve eczanelerden kolaylýkla yararlanabiliyor.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) saðlýk hizmetlerinde elde edilen iyileþmenin mali portresini çýkardý. Buna göre 1999-2008 arasýndaki on yýllýk dönemde kamu ve özel dahil tüm saðlýk harcamalarý TL bazýnda 11 kat, dolar bazýnda ise dört kat artýþ gösterdi. 1999 yýlýnda saðlýða toplam 4 milyar 985 milyon lira (11 milyar 790 milyon dolar) harcanýrken bu rakam 2008 yýlýnda 57 milyar 740 milyon TL’ye (44 milyar 364 milyon dolar) ulaþtý.

TÜÝK’in 2008 yýlýna ait Saðlýk Ýstatistik-leri’ne göre toplam saðlýk harcamasýnýn yüzde 90,6’sýný (52 milyar 320 milyon TL) cari saðlýk harcamalarý oluþturdu. Özel sektör saðlýk harcamasýnýn yüzde 64,4’ü yani 10 milyar 36 milyon lirasý hanehalklarý tarafýndan gerçekleþtirildi. 1999 yýlýnda yüzde 4,8 olarak gerçekleþen toplam saðlýk harcamasýnýn gayri safi yurtiçi hasýlaya (GSYH) oraný, 2008 yýlýnda yüzde 6,1’e yükseldi. Kiþi baþý saðlýk harcamasý 2007 yýlýnda 725 lira (553 dolar) iken, 2008 yýlýnda 812 lira (624 dolar) düzeyine yükseldi.

Toplam saðlýk harcamasý içindeki kamu saðlýk harcamasý payý, 1999’dan beri en yüksek düzeyini görerek 2008’de yüzde 73 olarak gerçekleþti. 2008 yýlýnda özel sektörün payý ise önceki yýllara göre düþerken, yüzde 27 olarak hesaplandý. 1999 yýlýnda yüzde 29,1 olarak gerçekleþen hanehalký tarafýndan yapýlan cepten saðlýk harcamalarýnýn toplam saðlýk harcamalarý içindeki payý, 2007 yýlýnda yüzde 21,8’e, 2008 yýlýnda ise yüzde 17,4’e düþtü.

kaynak: zaman