Ana Sayfa Görüşler Roche, Cilt Kanseri Tedavisinde Baþarý Saðlayan Ýlaç Gel.

Roche, Cilt Kanseri Tedavisinde Baþarý Saðlayan Ýlaç Gel.

Roche, bir RG7204 (PLX4032) ye ait Faz III klinik çalýþma olan BRIM3’ün,daha önceden tedavisi bulunamamýþ BRAF V600 mutasyonu pozitif metastatik melanom(habis tümör)ün e-birincil sonlaným noktalarýný biraraya getirdiðini ve bunun hastalarýn daha uzun süre yaþamasýný saðladýðýný duyurdu. Çalýþmanýn katýlýmcýlarý arasýndan RG7204 alanlar, þu anda geçerli standart bakýmda kullanýlan dakarbazin alanlardan daha uzun yaþýyorlar (genel saðkalým) ve hastalýktan kaynaklanan sebeplerle daha kötüye gitmeyen koþullar içerisinde(devamlýlýk süreçli saðkalým) yaþamlarýna devam ediyorlar. 

kaynak: worlpharmanews