Ana Sayfa Görüşler Randevular Merkezi Sistemle Alýnacak

Randevular Merkezi Sistemle Alýnacak

Hastanelerde randevu, ‘rahatsýzlýðýn derecesine’ göre deðil, müracaat sýrasýna göre veriliyor. Özellikle branþ sýkýntýsý olan bölümlerde hastalar iki günle sýnýrlandýrýlan randevularý almak için birbirleriyle yarýþýyor. Saðlýk Bakanlýðý, bu sýkýntýlarý gidermek için randevu aralýðýný bir aya uzatacak. Ayrýca bazý bölümdeki hastalar, ayný bölgedeki farklý hastanelere yönlendirilecek.

Yaklaþýk bir yýl önce baþlayan Merkezî Hastane Randevu Sistemi’ne (MHRS) geçen 15 ilde bir milyon kiþi randevu aldý. Randevulara gitme oraný ise yüzde 92’ye ulaþtý. Sisteme henüz geçmeyen baþta Ýstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki 264 hastanede ise bazý sýkýntýlar sürüyor. Özellikle romatoloji, endokrinoloji, hematoloji gibi doktor sayýsý az olan branþlarda randevu, ‘hastalýðýn derecesine’ göre deðil, internetten ilk müracaat edenlere ya da telefonu ilk düþürenlere veriliyor.

Türkiye’de sadece 76 romatoloji, 200 civarýnda endokrinoloji uzmanýnýn olmasý sýkýntýyý gözler önüne seriyor. MHRS Sistemi sorumlusu Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Ekrem Atbakan, özellikle bu sýkýntýnýn sisteme geçmeyen hastanelerde devam ettiðini belirtiyor: “Yýl sonuna kadar tüm Türkiye sisteme dahil olacak. Randevu alma aralýðý bir aya uzatýlacak. Doktor sayýsý az olan branþlarda optimum seviye gözetilecek. Hasta sadece bir hastaneye deðil ayný bölgedeki farklý hastanelere de yönlendirilecek.”

Ýstanbul’da Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde babasý için romatoloji ve endokrinoloji için randevu almak için uðraþan F.Y. bu sýkýntýyý yaþayanlardan. Hastanede sabah 07.30’dan sonra randevularýn verildiðini söyleyen F.Y., “Saat geldiðinde ise internete giremiyoruz. O kadar çok yüklenme var ki ilerleyemiyorsunuz. Zar zor son adýma doktor seçimine geldiðimde aniden sistem hata veriyor.” þeklinde konuþtu. Daha sonra telefonla randevuyu deneyen F.Y., her seferinde “aradýðýnýz istikametteki tüm hatlarýmýz doludur, lütfen tekrar deneyiniz.” mesajýyla karþýlaþmýþ. Bunu birkaç gün deneyen F.Y. en sonunda babasýný özel doktora götürmeye karar vermiþ.

Yýl sonuna kadar randevu sorunu çözülecek

Geçtiðimiz yýl þubat ayýnda baþlayan Merkezî Hastane Randevu Sistemi ile bu sorunlarýn önüne geçilmesi planlanýyor. Bu yýlýn sonuna kadar tüm Türkiye’de sistemin uygulanacaðýný söyleyen Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Ekrem Atbakan, “Þu anda sistemde olmayan 264 hastane kendi randevu sistemi ile çalýþýyor. Randevu süreleri iki günle sýnýrlandýrýldýðý için özellikle hekim sayýsý az branþlarda problem oluyor. Biz bu süreyi hem bir aya çýkaracaðýz hem de doktorlarý optimum seviyede kullanacaðýz. Ýlk büyük il olarak da Ankara önümüzdeki mart ayýnda sisteme geçecek..” dedi. Atbakan, sistem için bin olan operatör sayýsýnýn yýl sonuna kadar 5 bine çýkarýlacaðýný vurguladý.

kaynak: Zaman gazetesi