Ana Sayfa Görüşler Psikiyatrik Ýlaç Piyasasý Patlama Yaptý.

Psikiyatrik Ýlaç Piyasasý Patlama Yaptý.

Psikiyatrik Ýlaç Piyasasý Patlama Yaptý.

New York Times Gazetesi’nin açýklamasýna göre Amerika’da yeni jenerasyon psikiyatrik ilaçlar, kolesterol düþürücü ilaçlarýn satýþýný dahi gölgede býrakarak en çok satan ilaçlar haline geldi. 2009 yýlý süresince Amerika’daki toplam ilaç satýþlarý 300 milyar dolara eriþirken, bunun 14,6 milyar dolarlýk kýsmýný psikiyatrik ilaçlar oluþturmuþtur.

Xanax (alprazolam) 44,029,000 defa reçetelerde tek baþýna yer alarak þaþýrtýcý biçimde en çok ortak yazýlan psikiyatrik ilaç olmuþtur. Depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanýlan Lexapro (escitalopram) da %13 lük bir yükseliþle Xanax’ý hemen ardýndan takip ederek 27,698,000 defa kendisine reçetelerde yer bulmuþtur. Ancak en hýzlý geliþme marjýný listede yedinci sýray alan ve 2005 yýlýndan itibaren %237’lik artýþ ile Cymbalta (duloxetine) alýrken reçetelere 16,626,000 defa yazýlmýþtýr.

ngpharma dan