Ana Sayfa Görüşler Prospektüs Yerine Türkçe Kullaným Talimatý

Prospektüs Yerine Türkçe Kullaným Talimatý

SAÐLIK Bakanlýðý, AB’ye uyum yasalarý çerçevesinde ilaçlarýn ambalajlarýnda deðiþiklik yapma kararý aldý. Vatandaþýn ilaçla ilgili bilgileri daha iyi kavrayabilmesi için ilaç kutularýna týbbi bilgilerle dolu “prospektüs” yerine “kullanma talimatý“ konulmasýna karar verildi. Kullanma talimatýnýn prospektüse göre, ilacýn kullanýmý ve yan etkileriyle ilgili daha anlaþýlýr ve daha çok bilgi içerdiði belirtildi.

Týbbi terimleri Türkçeleþtirmek için akademisyenlerden oluþan komisyonlar oluþturuldu. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, “Yeni ilaç baþvurularýnýn hiçbirinde ‘Prospektüs’ kabul etmiyoruz. Piyasadaki 1310 ilaç kutusunun dönüþümü yapýldý. Geriye 6500 ürün kaldý. Amacýmýz, vatandaþýn aldýðý ilacý anlayarak ve doðru kullanabilmesi” dedi.

kaynak: Habertürk