Ana Sayfa Görüşler Pfizer Ferrosan Cons.Heathc. ile OTC de Daha Güçlü Olacaktýr

Pfizer Ferrosan Cons.Heathc. ile OTC de Daha Güçlü Olacaktýr

Pfizer Inc  besin takviyeleri ve yaþam tarzý ürünleri içeren Ferrosan Cons. HealthCare firmasýný Altor fonundan, satýn almak için kesin anlaþmaya girmiþtir.

Kopenhag merkezli olan Ferrosan, 1920 den bu yana Ýskandinav bölgesinde köklü yenilikçi tüketici saðlýk þirketidir. Ferrosan’un penetre olduðu pazarlar;  Rusya, Ukrayna, Polonya, Türkiye ve Orta ve Doðu Avrupa’da pek çok ülkede de dahil olmak üzere daha geniþ bir pazardýr.

Ferrosan portföyü Multi-tabs ®, popüler bir multivitamin marka dahil Bifiform ®, önde gelen bir probiyotiktir. Cum Flyt / Aktif Omega, bir Omega 3 ürün ve IMEDEEN ® prim oral cilt bakým markalarý. Bu Ferrosan markalarý kendi kategorilerinde en çok satan ürünler arasýnda yer almaktadýr.

Ferrosan Tüketici Saðlýðý Hakkýnda
Ferrosan 1920 yýlýnda kurulan ve uzun süreli ilaç mirasa sahiptir. Kopenhag Merkezi, Ferrosan Tüketici Saðlýðý ve bugün yaklaþýk 640 kiþiyi istihdam etmekte ve Ýskandinav bölgesi baþta olmak üzere bilime dayalý tüketici saðlýk ürünleri satýþý yapmaktadýr; Rusya, Orta ve Doðu Avrupa’nýn geliþmekte olan piyasalarýna da.

Altor Hakkýnda
Altor fonlarý (Altor) EUR 650 milyon iþlendiði sermaye ile “Altor 2003 Fonu” oluþan özel sermaye fonlarý vardýr, Euro 1.150 milyon taahhüt sermaye ve ayný zamanda “Altor Fonu III”, ile “Altor Fonu II”, EUR 2.000 milyon taahhüt sermaye. Altor Altor Equity Partners tarafýndan tavsiye edilmektedir. Altor büyüme giriþimleri, stratejik geliþtirme ve operasyonel iyileþtirmeler yoluyla deðer yaratma odaklý Nordic bölgedeki þirketler yatýrým ve 2003 yýlýndaki kuruluþundan ve 27 platform yatýrýmlarda yatýrým beri 30’dan fazla eklenti alýmý gerçekleþtirdi

worldpharmanews den

W-Editör not: Ferrosan ürünleri Türkiye’de Nutrifarma distribütörlüðünde pazarlanmaktadýr!