Ana Sayfa Görüşler Pfēnex A.Þ.-Boehringer Ingelheim Münhasýran Stratejik Ort.

Pfēnex A.Þ.-Boehringer Ingelheim Münhasýran Stratejik Ort.

Protein ekstensorlarýnda endüstri lideri olan Pfēnex A.Þ., Pfēnex Ekstensor Teknolojisi ™ platformu aracýlýðýyla  Boehringer Ingelheim International GmbH stratejik bir anlaþma içine girdiklerini açýkladýlar. Bu durum Boehringer Ingelheim’in Pfēnex Ekstensor Teknolojisi ™ ‘ne münhasýr olmayan eriþim saðlamasý açýsýndan kayda deðer görünüyor. Birden fazla yýlý kapsayan bu anlaþmanýn þartlarý uyarýnca, Pfenex A.Þ., Boehringer Ingelheim’in tescilli molekülleri için ve Boehringer Ingelheim’in kontratlarýnda yer alan müþterilere üretilen moleküller konusunda fason üretim zincirini ve süreçlerini üstleniyor. Bu iþbirliði, Boehringer Ingelheim’a ve bu þekilde bir endüstri zirvesi ekstensor platformuna ulaþabilmeleri açýsýndan müþterilerine çok daha hýzlý ve etkili bir ilerleme için preklinikal ve klinikal geliþme saðlamaktadýr.

kaynak: worldpharmanews