Ana Sayfa Ekonomi Petrol 104 usd’yi Aþtý!

Petrol 104 usd’yi Aþtý!

Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde Tunus ve Mýsýr’la baþlayýp Bahreyn ve Libya ile süren yönetim karþýtý gösterilerin zaman zaman þiddete dönüþmesi, isyanlarýn bölgenin diðer ülkelerine sýçramasý olasýlýðýnýn güçlenmesi petrol fiyatlarýný artýrdý.

Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya’daki son olaylarla birlikte brent petrolün varili 104 dolarý aþtý.

Üretimin yüzde 2’si

Afrika’nýn 4’üncü büyük petrol ihracatçýsý konumunda olan ve günde 1.6 milyon varil petrol üreten Libya’daki olaylarýn dün de sürmesi nedeni ile ABD ham petrolünün varil fiyatý 3 dolar artarak 89.50’ye yükseldi.

Brent petrolün fiyatý ise 2008 yýlýndan bu yana en yüksek seviyesine ulaþarak dün gün içinde 104.6 dolarý gördü.

Dünyadaki petrol üretiminin yüzde 2’sini karþýlayan ve geçen ay günde 1.58 milyon varil petrol üreten Libya’nýn, Avrupa’da petrol ve doðalgaz piyasasýndaki payýnýn ise yüzde 10 kadar olduðu tahmin ediliyor.

Þirketlerin deðeri düþtü

Dün Libya’daki Nafooora adlý petrol tarlasýnda üretim genel grevler nedeni ile dururken, petrol devi Ýngiliz BP de ülkedei petrol ve gaz arama faaliyetlerini askýya aldýðýný duyurdu. BP, Libya’daki 140 çalýþanýný ülkeden çýkarmak için uðraþ verdiðini açýklarken, Alman kimya þirketi BASF’ye baðlý petrol ve doðalgaz arama þirketi Wintershall da Libya’daki petrol üretimini azaltacaðýný duyurdu. Yaþanan olaylar sonrasýnda bu ülkede önemli faaliyetler yürüten Ýtalyan petrol ve doðalgaz þirketi ENI’nin hisseleri yüzde 4.1 deðer kaybetti. Avusturyalý enerji þirketi OVM’in hisselerinin deðeri de yüzde 3.2 geriledi.

kaynak: bigpara