Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Neoset I.V. Ýnfüzyon Seti Hakkýnda

Neoset I.V. Ýnfüzyon Seti Hakkýnda

Genel Müdürlüðümüzce yürütülen Týbbi Cihazlar Uyarý (Vigilance) sistemi kapsamýnda, 100320 lot numaralý (Ýmal/Son Kullanma Tarihi: 20/03/2010-19/03/2015) Neoset I.V. Ýnfüzyon Seti adlý ürün Refik Saydam Hýfzýssýha Merkezi Baþkanlýðýnca yapýlan testler sonucunda TS EN ISO 8536-4’e göre uygun bulunmamýþtýr.
 
Bu nedenle söz konusu ürünün piyasaya arzýnýn durdurulmasýna ve piyasada bulunan ürünlerin ise üreticisi tarafýndan toplatýlmasýna karar verilmiþtir.

ÝEGM