Ana Sayfa Ekonomi Kurtarýcý Samuray: 2,17 milyar usd

Kurtarýcý Samuray: 2,17 milyar usd

Hazine, Japon piyasasýnda tahvil ihraç etmek üzere çerçeve anlaþmasý imzaladý.

Hazine Müsteþarlýðýndan yapýlan açýklamada, anlaþma kapsamýnda 180 milyar yene kadar JBIC garantili tahvil ihraç edilmesinin mümkün olacaðý bildirildi.

Yen piyasasýnda JBIC garantili tahvil ihracý olanaklarýný araþtýrmak için üç bankaya yetki verildiðinin daha önce duyurulduðu hatýrlatýlan açýklamada, söz konusu çalýþma kapsamýnda, bugün JBIC ile garanti koþullarýna iliþkin bir ”Çerçeve Anlaþma” imzalandýðý kaydedildi.

Türkiye en son Samuray piyasasýndan 2000 yýlýnda borçlanmýþtý. Yani Hazine, Samuray piyasasýna 11 yýl sonra geri dönmüþ olacak. Samuray piyasasýnda ilk ihracýný 1992 yýlýnda gerçekleþtiren Türkiye, 1992-2000 yýllarý arasýnda Samuray ve euro yen piyasasýnda 15 seri Samuray, 4 adet de euro yen olmak üzere toplamda 19 ihraç gerçekleþtirdi ve bu ihraçlarla yaklaþýk olarak 8 milyar dolar karþýlýðý finansman saðladý. 2000’li yýllarýn baþýnda Latin Amerika ülkelerinin yaþadýðý krizin ardýndan Japon yatýrýmcýlarýn yatýrým yapýlabilir kredi notuna haiz olmayan varlýklardan uzak durmalarý nedeniyle Türkiye ve kredi notu BBB’nin altýnda olan birçok ülke Samuray piyasasýndan borçlanamadý.

11 YILDA TOPLANANIN DÖRTTE BÝRÝNDEN FAZLA
Son planlanan rakam ise 11 yýlda Samuray piyasasýnda gerçekleþtirilen toplam 19 ihracýn dörtten birinden fazla bir ihraca denk geliyor. Yani 11 yýlda 19 ayrý ihraçla toplanan rakamýn dörtte birinden fazlasý, eðer ihraç baþarýlý olursa tek bir ihalede toplanmýþ olacak.

kaynak : bigpara