Ana Sayfa Ekonomi Kriz Sonrasý 10 Yýldaki Geliþme

Kriz Sonrasý 10 Yýldaki Geliþme

Dolar ile yapýlan hesaplamalara göre milli gelir 200 milyar dolarlardan 750 milyar dolarlara çýkmýþ görünüyor. On yýlda 3.7 kat artmýþ oluyor. Ayný hesap ile kiþi baþý gelir 3 bin dolardan 10 bin dolara yükseliyor. 3.3 kat artýþ hesaplanýyor.

Dikkat buyurulur ise sabit fiyatlarla hesaplanan büyüme oranlarý ve dolar ile hesaplanan arasýnda büyük fark var.

TÜÝK’in yayýmladýðý, sabit fiyatlarla hesaplanan milli gelir rakamlarýna göre, onar yýllýk dönemlerdeki yýllýk büyüme oranlarýný ÝSO Araþtýrma Grubu hesapladý. ÝSO’nun hesaplamalarýna göre:

–  2000-2009 yýllarý arasýnda ortalama yýllýk büyüme yüzde 4.3 oranýndadýr. Bu da kötü bir büyüme oraný deðildir.
–  1990-1999 yýllarý arasýnda büyüme yüzde 3.9 olmuþtu.
–  1980-1989 yýllarýnda yýllýk ortalama büyüme yüzde 5.5 idi.
–  1970-1979 yýllarýnda planlamanýn etkisinde yýllýk ortalama büyüme yüzde 5.4.
–  1960-1969 arasý Planlý Dönemde yýllýk büyüme ortalamasý yüzde 6.0 oldu.
–  1950-1959 Menderes döneminde yýllýk büyüme yüzde 6.2 ile rekor kýrmýþtý.
–  Türkiye’de büyüme rekoru 1923-1929 yýllarý arasýndadýr. Yüzde 8.5’tir.
2000-2010 yýllarý arasýnda on yýllýk dönemde Gayrý Safi Yurtiçi Hasýla (Üretilen mal ve hizmetlerin parasal-katma-deðeri) sabit fiyatlarla yüzde 42 artarken.
–  Tarýmda üretim on yýlda sabit fiyatlarla sadece yüzde 9 arttý.
–  Sanayide üretim artýþý yüzde 41’e ulaþtý. Büyümenin dinamiði sanayi oldu.

On yýlda çok þey deðiþti

Son 10 yýlda iyi þeyler oldu:

–  Enflasyon yüzde 60’lardan yüzde 10’un altýna çekildi.
–  Buna baðlý olarak faiz oranlarý yüzde 70’lerden yüzde 15-20’lere indi.
–  Döviz kurunda göreceli de olsa istikrar saðlandý. Bunun sonucu TL’sýna güven arttý.
–  Bütçe açýðýnýn milli gelire oraný yüzde 11’lerden, yüzde 4-5’lere indi.
–  Kamunun borçlanma gereðinin milli gelire göre büyüklüðü yüzde 10-12 iken yüzde 4 oldu.
–  AB hesabýyla kamu borç stoðunun milli gelire oraný yüzde 73’ten yüzde 45’e, kamunun faiz ödemelerinin büyüklüðü yüzde 14’lerden yüzde 5’lere indi.
Bunlar olumlu geliþmelerdir.
–  Ama bu dönemde devlet iþletmeleri, varlýklarý özelleþtirme adý altýnda satýldý. 44.3 milyar dolar gelir saðlandý.
–  Ýhracat arttý ama ithalat daha fazla arttýðý için ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 75’lerden yüzde 60’lara düþtü.
Kýsa bir yazýda on yýlý deðerlendirmek, kalkýnmanýn yanýnda geliþmenin ne olduðunu tartýþmak mümkün deðil. Daha iyi olabilirdi. Ama on yýlda ekonomide hiçbir geliþme olmadý demek de mümkün deðil.

 

kaynak: bigpara