Ana Sayfa Ekonomi IMF Türkiye Enflasyon Tahmini:8.6, 2012 de ise yüzde 6.4

IMF Türkiye Enflasyon Tahmini:8.6, 2012 de ise yüzde 6.4

Uluslararsý Para Fonu (IMF), Türkiye ve kimi yükselen ekonomiler için bir kez daha “aþýrý ýsýnma ve cari açýkta kötüleþme” uyarýsý yaptý.

IMF’nin Paris’te 18-19 Þubat tarihlerinde düzenlenen, G-20 Maliye Bakanlarý ve Merkez Bankalarý Guvernörleri toplantýsý çerçevesinde hazýrladýðý “Küresel Ekonomik Beklenti ve Politika Zorluklarý” raporu açýklanýrken, þu deðerlendirmeler dikkat çekti: “G-20’ye üye yükselen ekonomiler güçlü kalmaya devam edecek. Ancak kimi ekonomilerde aþýrý ýsýnma iþaretlerinin ortaya çýktý.

Yükselen ekonomilerde güçlü iç talep, küresel üretimde de toparlanmanýn güç kazanmaya devam ediyor. Baþlýca yükselen ekonomilerdeki (Çin, Hindistan, Endonezya ve Türkiye) güçlü büyüme ve büyüyen bölge-içi ticaret, özellikle de Asya’da, geliþmiþ ekonomilerin zayýf talebini telafi ediyor. G-20 yükselen ekonomileri arasýnda, Meksika ve Güney Afrika gibi kimi istisnalar hariç, iþsizlik, geniþleme ivme kazanmýþken aþaðý yönlü eðilim içinde. Yükselen gýda ve hammadde fiyatlarý ve kimi durumlarda güçlü sermaye akýþlarýyla birleþen bu durum, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Rusya dâhil birçok yükselen ekonomilerde enflasyon baskýsýný körüklüyor.

Sert iniþ riski artýyor

“Yükselen piyasalarda sert iniþ riski artýyor” baþlýklý bölümünde Türkiye’den söz edilirken ise þöyle denildi: “Bu arada geliþmiþ ekonomilerde uzun bir dönem için beklenen düþük faiz oranlarý, yükselen ekonomilere sermaye akýþlarýna katkýda bulunmaya devam edecek. Sermaye akýþlarý, yükselen ekonomilerde talebin, dýþ talepten iç talebe doðru yeniden dengelenmesini destekleyebilecek iken büyük ve çalkantýlý sermaye akýþlarý politika zorluklarýný da ortaya atabilir. Ülkeler var olan politika kaldýraçlarýný kullanmazlarsa, büyük sermaye akýþlarý, aþýrý ýsýnma riskine, cari iþlemler açýðýnda, kimi ülkelerde (örneðin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye) þimdiden bulunduðu taban çizgisinin de ötesinde bir kötüleþmeye katkýda bulunabilir.

2010’da yüzde 4.5 büyür.

IMF raporunda Türkiye’nin bu yýl yüzde 4.5, gelecek yýl ise yüzde 4.3 reel GSYÝH artýþý saðlayacaðý tahminlerine yer verilirken, dördüncü çeyrekler bazýnda büyüme artýþýnýn 2011’de yüzde 4.1, 2012’de ise yüzde 4.4 olacaðý tahmin edildi. Türkiye’de enflasyonun bu yýl yüzde 8.6, gelecek yýl ise yüzde 6.4 olarak tahmin edildiði de belirtildi

kaynak: Hürriyet