Ana Sayfa Görüşler Hayat Tek Baþýmýza Yaptýðýmýz Bir Yolculuk

Hayat Tek Baþýmýza Yaptýðýmýz Bir Yolculuk

W-Koçluk nedir?

GO-Aslýnda hayat tek baþýna yaptýðýmýz bir yolculuk. Bu yolculukta zaman zaman desteklenmeye, güvenebileceðimiz biriyle birlikte yürümeye ihtiyaç duyabiliriz. Kendimizi biraz daha iyi tanýmak, zamanla deðiþen ihtiyaçlarýmýzý anlamak, yolumuza çýkan engelleri tanýmak ve aþmak isteyebiliriz.

Koçluk, hayattaki yollarýmýz ve bu yollarý nasýl yürüyeceðimiz konusunda netleþmek, desteklemek, zorluk ve kazanýmlarýyla bu tecrübeyi paylaþmak için var.

W-Sizce son zamanda koçluða ilginin artmasýnýn sebepleri nelerdir?

GO-Koçluða ilginin bu derece artmasý, aslýnda kiþisel geliþime ilgiyle baþlýyor. Bundan önce, son elli yýldýr kiþisel geliþimin özellikle Batý dünyasýnda giderek artan þekilde kabul gördüðüne þahit olduk. Ayný þekilde, psikoloji ve nöroloji, yani sinirbilim alanýndaki çalýþmalarýn herkesin anlayacaðý bir dille anlatýldýðý kitap ve eðitimlerin yaygýnlaþmasýna tanýk oluyoruz. Koçluk, bu eðilimin son halkasý niteliðinde.

Bireysel alanda, genel kiþisel geliþim eðitimlerinden hem daha kýsa sürede sonuç veren, hem de daha fazla etkili olan koçluk tercih edilir oldu.

W-Hangi konularda koçluk veriliyor?

GO-Koçluk pek çok konuda yapýlabiliyor. Bazýlarý yaþam koçluðu veya iþ hayatýna yönelik ‘yönetici koçluðu’ gibi ayrýmlar yapýyor. Ben kiþisel olarak iþ hayatýný, ‘hayat’ýn dýþýnda görmediðim için, kendi adýma hayatýn her alanýnda ‘koçluk’ yaptýðýmý söyleyebilirim. Baþta ilaç ve iletiþim sektörü olmak üzere çok farklý alanlara yayýlmýþ 20 yýllýk iþ hayatý tecrübem bunu kolaylaþtýrýyor.

Ýnsanýn kendine güvenmesi ve kendini her yönüyle kabul edebilmesi, sýkýntý deðil keyif duyarak yaþamasý adýna çok önemli. Bazý danýþanlarla ‘kendine daha fazla güvenli olmak’ üzerinde çalýþýyoruz. Kendine güven baþkalarýnýn deðil, kendi istediklerinin peþinden gitmenin, kendi yaþamýnýn sorumluluðunu almanýn önünü açýyor. Ayný þekilde kendine daha fazla zaman ayýrmak, kendini daha iyi tanýmak, kendini daha iyi ifade etmek ve var olan hedeflerine ulaþmak en çok çalýþýlmak istenen konular arasýnda yer alýyor.

Kimi danýþanlarým ise hayatlarýnýn bu evresinde bundan sonra ne yapmak istediðini keþfetmek istiyor. Bu çalýþmanýn sonunda hayatýnda bir yön deðiþikliði olabiliyor. Örneðin, uzun yýllar boyunca içinde olduðu kurumsal hayattan ayrýlýp kendi bireysel yolunu çizen çok sayýda danýþaným oldu.

Danýþanlarýmýn bazýlarý ile hayatýnda daha az telaþ, daha az kontrol, daha az gerginlik olsun diye çalýþýyoruz. Bazýlarý yakýnlarý, çalýþanlarý ya da yöneticisiyle daha iyi iletiþim kurmak adýna koçluk çalýþmasý yapmak istiyor.

Ben insanýn yaratýcý tarafýný çok deðerli buluyorum. Birlikte çalýþtýðým insanlarýn, içlerinde ne zamandýr uykuda olan yaratýcýlýklarýný keþfetmesi beni koç olarak çok tatmin ediyor.

W-Ýþ hayatýnda koçluk ne derece etkili?

GO-Bir araþtýrmada eðitimle kazandýrýlan becerilerin koçlukla devamý saðlanmadýðýnda %87 gibi yüksek bir oranda bunlarýn kaybolduðu belirlenmiþ. Dolayýsýyla þirketler çalýþan etkinliðini artýrmak amacýyla giderek daha maliyet etkin bir uygulama olan koçluða yöneliyorlar. ABD’de kurumsal þirketlerin koçluktan yararlanma oranlarý %70 civarýnda. 

W-Yöneticilerin aldýðý pek çok eðitimin üstüne koçluðun kattýðý deðer nedir?

GO-Bence iþ hayatýnda baþarýnýn temeli kendini tanýmaya, yönetebilmeye ve baþkalarýyla etkili iliþkiler kurmaya dayanýyor. Bu konu duygusal zekanýn yüksekliðiyle ilgili ve ne yazýk ki çoðu okulda duygusal zekayý geliþtirecek bir eðitim verilmiyor. Ýstediðiniz kadar teknik bilginiz olsun, insan iliþkilerinde yetersizseniz baþarýlý olmanýza imkan yok. En fazla teknik bir kiþi olursunuz ve kariyer basamaklarýnýn üstünde yer alamazsýnýz. Sizden IQ olarak daha düþük birinin altýnda çalýþýrsýnýz. Ya da mutsuz, stresli bir yönetici olursunuz.

W-Koçluk çalýþmasý nasýl oluyor?

GO-Ben genellikle görüþme sýklýðýna göre her seansta 1.5 ila 2 saat arasýnda çalýþýyorum. Ýlk aylar her hafta görüþmeyi tercih ediyorum. Daha sonra bu süre iki haftada bire çýkabiliyor. Belli bir hedef için 12 seanslýk bir çalýþma öngörüyorum. Bu süre daha kýsa veya çok daha uzun da olabiliyor.

Her seansýn içeriðini danýþan kiþinin ihtiyacýný karþýlayacak doðrultuda sürdürüyorum. Konuyu ve seans hedefini danýþan belirliyor.

Ýki seans arasýndaki zamanda çalýþtýðým kiþiden bazý ‘ödevler’i yapmasýný bekliyorum. Bu ödevler doðrudan çalýþýlan konuyla ilgili ve çoðu zaman ölçülebilir /somut iþlerden oluþuyor. Ödevlerin gerçekleþtirilmesi istenen sonuca ulaþýlmasýnda çok etkili oluyor.

W-Koçluk çalýþmasýnýn temelini ne oluþturuyor?

GO-Koçluk ‘Amerikanvari’ bir çalýþma. Ben bunu iyi anlamýyla kullanýyorum. Yani çabuk sonuçlanan, didaktik olmayan ve etkin bir çalýþma. Elbette temelinde uzun yýllar boyunca birikmiþ derin bir psikoloji bilgisi yatýyor. Pek çok terapi çeþidinden farklý olarak, danýþanla danýþýlanýn eþit iliþkisine dayanýyor ve aslýnda kiþinin ihtiyacý olan kaynaðýn kendisinde olduðu inancýný içeriyor.

W-Hangi ekolü benimsiyorsunuz?

GO-Esas olarak kendime çok uygun bulduðum Geþtalt ekolüyle çalýþýyorum. Gestalt insana bütüncül bir yaklaþým sunuyor. Yani insaný sadece zihniyle deðil; bedeni, duygularý ve ruhsal yapýsýyla bütün olarak ele alýyor.

Geþtalt’ta esas hedef insanýn kabul etmediði yanlarýný da benimseyerek bütünlüðüne kavuþmasý ve sürekli geliþmesi. Davranýþlarýný otomatik olmaktan çýkarýp seçimli ve hedefe yönelik hale getirmesi. Tabii diðer akýmlarýn yöntemlerini de takip ediyorum.

W-Baþarýlar dilerim