Ana Sayfa Görüşler En Çok AR-GE Harcamasý Yapan 15 Ýlaç Firmasý

En Çok AR-GE Harcamasý Yapan 15 Ýlaç Firmasý

Ýlaç Sanayi’nin AR-GE tarafýnda Büyük Deðiþiklikler

Son birkaç yýl içerisinde ilaç endüstrisinin Ar-Ge kanadýnda büyük deðiþiklikler göze çarpýyor. Büyük birleþik ortaklýklardan küçük firmalara kadar herkes maliyetleri düþürmek amacýyla araþtýrma çalýþmalarýna aðýrlýk vermeye baþladý. Patent sürelerinin sona erme tehlikesi karþýsýnda ve daha açýk bir gelecek için firmalar, kendilerini geliþtirme ve yeni hastalýk alanlarýnda uzun dönemli favori ürünlerini öne çýkaran programlarýný vurgulayarak çalýþmalar yapýyorlar.

Avrupa’da ve ABD’de Ar-Ge harcamalarýnýn getirisi sadece %2 ve %1,8 seviyesinde kalsa da Japonya’da bu sayý %26,5’e kadar ulaþarak rakamlarýn artmasýna büyük katký saðladý.

En Çok Harcama Yapan 15 Ýlaç Firmasý

1. Roche – $8.7B
2.
Pfizer – $7.4B
3.
Novartis – $7.06B
4.
Johnson & Johnson – $6.66B
5.
Sanofi-Aventis – $6.25B
6.
GlaxoSmithKline –  $5.59B
7.
Merck – $5.58B
8.
Takeda Pharmaceuticals – $4.64B

9. AstraZeneca – $4.23B
10.
Eli Lilly – $4.13B
11.
Bristol-Myers Squibb – $3.48B
12.
Boehringer Ingelheim – $3.03B
13.
Abbott Laboratories – $2.61B
14.
Daiichi Sankyo – $1.89B
15.
Astellas Pharma – $1.63B

 

fiercepharma dan