Ana Sayfa Görüşler Çin, API Ýhracatçýlarýna 750 Milyon Dolar Ayýrdý!

Çin, API Ýhracatçýlarýna 750 Milyon Dolar Ayýrdý!

Çin Hükümeti, diðer ülkelerdeki ilaç üreticilerinin ilaç aktif maddeleri üretmesi için kapasite oluþturmak amacýyla 750 milyon dolardan fazla yatýrým yapmayý planlýyor. Birçok yabancý firma, Çin ilaç pazarýna girmek için çaba gösteriyor olabilir ancak Çin, kendi firmalarýnýn aksi yönde hareket etmesini istiyor.

Ýlaç Ýþletmeleri Derneði Baþkaný  Yu Mingde, konu hakkýnda “Hedefimiz API ihracatýný çok büyük oranda geliþtirmek” þeklinde beyan verdi ve sözlerine “Önümüzdeki beþ yýl hükümetimiz, sektördeki 60 üreticiyi üretimde uluslararasý standartlara ulaþmalarý amacýyla destekleyecek ve sektörün toplam ihracat hacmini 4 milyar dolarýn üzerine çýkaracak” diyerek devam etti.

kaynak:fiercerpharma