Ana Sayfa Görüşler Çift Haneli Satýþlar ve Dördüncü Çeyrekte Büyüme ve Kar

Çift Haneli Satýþlar ve Dördüncü Çeyrekte Büyüme ve Kar

Çift Haneli Satýþlar ve Dördüncü Çeyrekte Büyüme Kar Ederek Devam Ediyor

Buluþ, geliþtirme, üretim ve ilaç ve týbbi ürün pazarlamasýný temel amaç edinmiþ  küresel, geniþ tabanlý bir saðlýk þirketi olan Abbott, 31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren dördüncü çeyrek finansal sonuçlarýný kamuoyuna açýkladý.

Abbott’a göre, satýþ döviz kurlarýnýn olumsuz yöndeki yüzde 0,4 etkisi de dahil olmak üzere, dünya çapýnda satýþlar yaklaþýk 10 milyar dolar yani %13,4 oranýnda artmýþtýr. Solvay ve Piramal kazançlar ile beraber dünya çapýnda damar ürünleri satýþlarýnda gerçekleþen %13,7 lik artýþýn da ciddi katkýsý da dahil edilirse bu çeyrekteki ilaç satýþlarýndaki büyüme %22,5 olarak gerçekleþti.

worldpharmanews den